KOMUNIKAT O.C. Z.K.B.S. RP

Szanowni Panowie Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci
Bractw Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP .

Informuję ,że w związku ze zmianami w obostrzeniach covidowych , Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe , przystępuje do realizacji swoich zadań statutowych.
W dniu 15 maja br. odbędzie się zgromadzenie brackie sprawozdawcze . Kadencja Rady Starszych trwa u nas statutowo 5 lat i upłynie ona w roku 2022.
Bezpośrednio po nim przeprowadzimy turniej strzelecki o tytuł naszego króla oraz strzelania towarzyszące. Planujemy udział w nim tylko naszych braci kurkowych i członków sekcji strzeleckiej działającej przy naszym bractwie.
W miesiącu wrześniu / październiku Łódzkie TS Bractwo Kurkowe będzie gospodarzem turnieju strzeleckiego o tytuł Króla i Króla Żniwnego Okręgu Centralnego . Być może uda się go połączyć ze zgromadzeniem sprawozdawczo – wyborczym delegatów OC . Szczegółowe dane będą zależeć od aktualnej sytuacji sanitarnej i rozporządzeń rządowych. Z góry serdecznie zapraszamy . –

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC ZKBS RP

15.05.2021 – Walne Zgromadzenie

Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 15 maja br. na naszej strzelnicy odbyło się zgromadzenie sprawozdawcze naszego bractwa .
Główną częścią spotkania było Zgromadzenie Sprawozdawcze Bractwa podczas którego , dokonano :
– oceny realizacji zadań statutowych w roku 2020 ,
– zatwierdzono plany organizacyjne i finansowe na rok bieżący
– udzielono absolutorium władzy statutowej Radzie Starszych .
Sprawozdania złożyli :
– w imieniu Rady Starszych br. Ignacy Ścibiorek
– Administrator br, Jerzy Kącki ,
– w imieniu Wizytatorów br. Marek Bartel ,
– w imieniu Sądu Brackiego br. Włodzimierz Szewczyk
Dużą część czasu zajęło omówienie prowadzenia i realizacji działalności statutowej w okresie po epidemicznym oraz działalności brackiej strzelnicy.
Naradę bardzo sprawnie prowadził br. Piotr Fryczka , a protokółował br. Jarosław Wieczorek.
Zaprezentowali się społeczności brackiej nowo przyjęci do korpusu braci – kandydatów : Maciej Mikołajczyk , Bartosz Gorgolewski i Marcin Latek. Życzymy im satysfakcji w realizacji statutowych zadań i samych trafionych ” brackich dziesiątek „.
Delegacja naszego bractwa została zaproszona na ślub Marcina syna br. Włodzimierza Szewczyka w dniu 7 sierpnia 2021 r.
Protokół ze zgromadzenia zostanie przesłany do wszystkich braci po podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia .
W części drugiej odbył się XXVII Turniej Królewski Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego !
Z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK


Szanowni Panowie Bracia !
W imieniu Rady Starszych , mam zaszczyt zaprosić Panów Braci , w dniu 15 maja 2021 r. / sobota / o godz.10.00 / I termin /na Zwyczajne Zgromadzenie Sprawozdawcze Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego , które odbędzie się w naszej siedzibie przy ul. Konstantynowskiej 1 / godz.10.30 – II termin /.
Proponowany porządek obrad Zgromadzenia – zatwierdzony przez Radę Starszych
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór składów Komisji:
– Skrutacyjno-Wyborczej,
– Uchwał i Wniosków.
5. Złożenie sprawozdań:
– Rady Starszych,
– Administratora Strzelnicy ,
– Podskarbiego Bractwa,
– Komisji Wizytatorów,
– Sądu Brackiego.
6. Dyskusja, wolne wnioski.
7. Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał o:
– udzieleniu absolutorium Radzie Starszych za 2020 rok,
– zatwierdzeniu wykonania budżetu za 2020 rok,
– przyjęciu uchwały budżetowej na 2021 r.,
– przyjęciu programu działalności oraz terminarza strzelań na 2021 r.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad

Bezpośrednio po zakończeniu Zgromadzenia zostanie przeprowadzony turniej strzelecki:
– o tytuł Króla Brackiego ŁTSBK na rok 2021 ,
– Złotą Łódkę Bracką ,
Puchary :
– Prezydenta Miasta Łodzi ,
– Wojewody Łódzkiego
– Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zgromadzenie i turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami / maseczki , odległości oraz rękawiczki przy strzelaniu / w hali budynku lub na otwartej strzelnicy przy właściwych warunkach atmosferycznych.
Liczę na obecność wszystkich Szanownych Panów Braci.

Ze względów organizacyjnych, w przypadku zdarzenia losowego, uniemożliwiającego udział w Zgromadzeniu, proszę Brata, do przekazania na moje ręce telefonicznej informacji o swojej nieobecności do dnia 12 maja br. /tel. kom. 602-493-177/ lube-mailowo / bractwokurkowe.lodz@wp.pl
Zapraszam panów w wolnej chwili , przed naszym zgromadzeniem , do kliknięcia na :
1.FB ŁTSBK : https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz
2. FR Okręgu Centralnego ZKBS RP https://www.facebook.com/OkregCentralny
3. FB Zarządu Zjednoczenia ZKBS RP : https://www.facebook.com/Zjednoczenie-Kurkowych-Bractw-Strzeleckich-RP-490052117829689
4.strona Zjednoczenia KBSRP : https://bractwa.eu/ .
Proszę po zapoznaniu się z informacjami i o propozycje uzupełnienia i ewentualnych zmian dot. naszego bractwa
i okręgu.

ŁTSBK ma nowego Króla Kurkowego

Szanowni Bracia i Przyjaciele !
W dniu 15 maja br. Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe , było organizatorem kolejnego XXVII Turnieju Strzeleckiego o :
– tytuł XXVII Króla ŁTSBK,
– Złotą Łódkę Bracką ,
– Puchar Hanny Zdanowskiej Prezydenta Miasta Łodzi ,
– Puchar Tobiasza Bocheńskiego Wojewody Łódzkiego
– Puchar Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego.
W turnieju udział wzięli członkowie naszego bractwa , którzy wcześniej uczestniczyli w zgromadzeniu sprawozdawczym .
Na naszym turnieju gościliśmy :
– br. Jana Klauzę – Prezesa Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej .
– Piotra Adamczyka – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego,
– Marcina Buchali – Doradcę Wojewody Łódzkiego.
Statutowy roczny okres kadencyjny zakończyli dotychczasowy : Król br. Piotr Fryczka i Wicekrólowie br.br. Edward Kulanty i Andrzej Sylwestrzak.

W strzelaniu do kura o tytuł Króla Kurkowego Ł.T.S.B.K. w 145 strzale tegorocznymi zwycięzcami zostali :
– tytuł Króla Ł.T.S.B.K zdobył br. Sławomir Jędrzejczyk ,
– tytuły wicekrólów wywalczyli bracia Andrzej Sylwestrzak i Marek Bartel.
W nagrodę dla bractwa i przyjaciół zorganizują wielki bal królewski.
Wiwat Królowie !!!

W turnieju o Złotą Łódkę Bracką zwyciężyli:
– miejsce I br. Andrzej Sylwestrzak ,
– miejsce II wystrzelał br. Michał Suwalski
– III br. Sławomir Jędrzejczyk .

Puchar Prezydenta Miasta Łodzi zwyciężyli::
– miejsce I br. Bartosz Gorgolewski
– miejsce II br. Dariusz Lewandowski
– miejsce III. br. Marek Bartel .

Puchar Wojewody Łódzkiego zdobył
– miejsce I br. Sławomir Jędrzejczyk ,
– miejsce II br. Dariusz Lewandowski
– miejsce III. br. Robert Gajewski.
Puchary wręczył p. Marcin Buchali – przedstawiciel Wojewody Łódzkiego.

Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego zdobył:
– I miejsce br. Robert Gajewski
– II miejsce s. Katarzyna Gajewska
– III miejsce br. Jan Klauza..
Puchary wręczył p. Piotr Adamczyk – przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego.

Turniej dzisiejszy odbywał się w 197 roku naszej działalności i 27 roku wznowienia naszej działalności. Turniej został realizowany dzisiaj z zachowaniem istniejących wymogów sanitarnych.
Turniej przeprowadzony był w sportowej atmosferze brackiej i bardzo dobrej pogodzie strzeleckiej ,
Gratulacje dla zwycięzców i podziękowania dla braci za udział w dzisiejszych strzelaniach.
Szczególne podziękowania dla fundatorów , którzy też wzięli udział w próbnych strzelaniach turniejowych. Mają celne oko i trafienia !!! –
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes Okręgu Centralnego
Więcej zdjęć na moim i ŁTSBK fb – zapraszam. https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz
lub https://pl-pl.facebook.com/ignacyscibiorek.ignacyscibiorek
Zdjęcia brata Macieja Mikołajczyka