św. Wojska Polskiego 15.08.2019

Szanowni Panowie Bracia !
Na zaproszenie Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau , delegacja Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego wzięła udział w wojewódzkich obchodach święta Wojska Polskiego oraz uroczystości Wniebowstąpienia NMP. Uroczystości rozpoczęły się w dniu 15 sierpnia 2019 r. w Archikatedrze Łódzkiej, uroczystą mszą św. ,w intencji Ojczyzny , sprawowaną przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia – Metropolitę Łódzkiego.
Następnie na placu katedralnym, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odbył się uroczysty apel. Udział w nim wzięły kompanie honorowe Wojska Polskiego,, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej, orkiestra oraz liczne poczty honorowe organizacji i instytucji . Po przemówieniu Wojewody Łódzkiego odbył się uroczysty apel poległych oraz zostały oddane salwy honorowe przez Kompanie Honorową Wojska Polskiego . Uczestnicy zgromadzenia weterani , parlamentarzyści, władze rządowe i samorządowe , służby mundurowe oraz przedstawiciele różnych organizacji, władz akademickich, sądowniczych i duchowieństwa, złożyli następnie wiązanki i kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
Również delegacja naszego bractwa złożyła kwiaty i tradycyjnym salutem szablami oddała część bohaterom za wolność Ojczyzny .
Część oficjalna zakończyła się tradycyjną defiladą biorących udział pododdziałów na ulicy Piotrkowskiej.
Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe reprezentowali Bracia Dariusz Dolecki , Włodzimierz Tłokiński i Jarosław Wieczorek.-

Z brackim pozdrowieniem
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy Bractwa
ŁTSBK

Z historii ŁTSBK-1899r

Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe obchodziło w dniu 25 maja 2019 r. swój Jubileusz 195 – lecia założenia i 25 – lecia jego reaktywowania działalności w okresie powojennym..
Jest najstarszym stowarzyszeniem w mieście Łodzi.Wcześniej obchodziło też ważne rocznice w działalności strzeleckiej.
Dzięki uprzejmości p. Jacka WYSTOPA , udało się nam dotrzeć do informacji prasowych z okazji organizacji JUBILEUSZU 75 – lecia w roku 1899.
Pozwalam sobie załączyć garść informacji z tamtego okresu.
br. gmerał Ignacy Scibiorek
Starszy ŁTSBK

Rada Starszych 29.08.19

Szanowni Panowie Bracia Rady Starszych!
Zapraszam Panów na planowe posiedzenie Rady Starszych ŁTSBK w dniu 29 sierpnia / czwartek / 2019 r o godz. 17.00.
Proponowany porządek spotkania :
1. Organizacja turniejów strzeleckich o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Centralnego ZKBSRP oraz Złotego Kura i Rycerza Klejnotu – 14.09.2019.
2. Informacja o działalności Sekcji Strzeleckiej w I półroczu br.
3. Prace modernizacyjne obiektów strzelnicy.
4. Udział delegacji bractwa w VI Pielgrzymce Okręgu Centralnego na Jasną Górę – 15.09.2019.
5. Sprawy bieżące.
Proszę o ewentualne uwagi i uzupełnienia.
Z brackimi pozdrowieniami
Br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

Zjazd delegatów ZKBSRP

W dniach 22 i 23 czerwca br. w Toruniu , odbył się Zjazd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej . Połączony on był z turniejami strzeleckimi m.in. o tytuł Mistrza Zjednoczenia .
W czasie Zjazdu przewidziano czas na odznaczenia i przemówienia . Ważne były sprawozdania brackich władz statutowych oraz udzielenie jej absolutorium .
Zatwierdzono plan działań statutowych na rok 2019 oraz omówiono bieżące problemy ruch brackiego . Obowiązywała dewiza ” W jedności siła „.
W czasie niedzieli zaplanowano zakończenie zawodów , uroczystą mszę św. i przemarsz przez historyczny część miasta.
Gospodarzem spotkania było Bractwo Kurkowe z Torunia .
Z brackimi pozdrowieniami
Br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

Informuję , że na stronie Zjednoczenia ukazała się  informacja :
oraz
http://www.bractwakurkowe.com.pl/index.php/1382-sprawozdanie-prezesa-zkbs-r-p-wygloszone-na-zjezdzie-w-toruniu-22-czerwca-2019-r
– Podczas rozprawy apelacyjnej jaka odbyła się 19.06.2019r przed Sądem Okręgowym w Poznaniu został wyznaczony przez Sąd termin ogłoszenia wyroku na dzień 03.07.2019r. na godzinę 13.30. W tym dniu wraz z przybyłymi członkami Zarządu oraz Braćmi z bractw członków naszego Zjednoczenia udałem się do Sądu Okręgowego w Poznaniu gdzie Sędzia Sądu Okręgowego w związku z brakiem kompletu orzekającego w sprawie z powodu choroby jednego z jego członków wydał postanowienie o wznowieniu postępowania do czasu możliwości posiedzenia Sądu w pełnym składzie orzekającym. Zgodnie z prawem tylko pełny skład orzekający rozpatrujący sprawę jest władny wydać wyrok w przedmiotowej sprawie. Na moje zapytanie o przypuszczalny termin ogłoszenia wyroku Sąd stwierdził, że nie znając terminu absencji chorobowej jednego z sędziów oraz biorąc pod uwagę zaczynający się aktualnie sezon urlopowy zebranie pełnego składu orzekającego i wydanie wyroku nastąpi przypuszczalnie we wrześniu. O terminie rozprawy Zjednoczenie zostanie powiadomione pisemnie o czym poinformuję Was niezwłocznie w komunikacje na naszej stronie internetowej Zjednoczenia.

ŁTSBK – JUBILEUSZ

ZAPROSZENIE – informacja o jubileuszu : 25 – lecia reaktywowania bractwa 195 – lecia założenia bractwa.
W dniu 25 maja / sobota / br W trakcie jubileuszu będzie też przeprowadzony tegoroczny turniej o tytuł Króla Okręgu Centralnego ZKBS RP
– godz.10.00 strzelanie o tytuł Króla Bractwa
– godz.12.00 część oficjalna i turniej o tytuł Króla OC i VIP.
– godz.14.30 pozostałe turnieje strzeleckie.

Z brackimi pozdrowieniami
Brat generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC ZKBSRP


Król O Centralnego ZKBSRP

W dniu 25 maja 2019 roku na strzelnicy Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” w czasie turnieju Okręgu Centralnego o tytuł Króla O,C.
Królem został br. Paweł Wieremiejczyk / Warszawa / ,
a Rycerzami brat Roman Czopek / Otwock / i Michał Wieremiejczyk / Warszawa /.
Wiwat Królowie !

Król ŁTSBK

JUBILEUSZ 195 – ZAŁOŻENIA I 25 – REAKTYWACJI
ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO
– ŁÓDŹ 25.05.2019.

W dniu 25 maja 2019 r Łódzkie TS Bractwo Kurkowe obchodziło jubileusz założenia i reaktywacji swojej działalności , połączonego z okolicznościowymi turniejami strzeleckimi o tytuł królów Łódzkiego Bractwa Kurkowego .
Po zaciętej walce w 189 strzale ,XXV Królem Bractwa został br. Włodzimierz Tłokiński ,
a Wicekrólami bracia Bronisław Kałużny i Jarosław Gosławski .
Wiwat Królowie !
Z brackimi pozdrowieniami
brat generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK