2018.03.24 – XXIII Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze ŁTSBK

Szanowni Panowie Bracia i Przyjaciele !

W dniu 24 marca 2018 r. r. w naszej siedzibie odbyło się XXIII Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Łódzkiego Bractwa Kurkowego. Obowiązki przewodniczącego zgromadzenia powierzono br. Andrzejowi Kałuży, a sekretarza br. Ryszardowi Jaworskiemu.

Bracia po złożeniu sprawozdań przez organy statutowe :

– Rady Starszych – Starszego Bractwa ,

– Administratora br. Jerzego Kąckiego / materiały / ,

– Podskarbiego – br. Michała Suwalskiego ,

– Strzelmistrza br. Dariusza Doleckiego,

– Przewodniczącego Sądu br. Andrzeja Mariańskiego

– Komisji Wizytatorów – br. Roberta Gajewskiego,

  Dokonano oceny merytorycznej naszej działalności brackiej w roku ubiegłym. Po dyskusji , rozpatrzeniu sprawozdań podjęto m.in. uchwały dotyczące :

– udzielenia absolutorium Radzie Starszych za rok 2017,

– zatwierdzeniu wykonania budżetu za rok 2017,

– przyjęcia uchwały o budżetowej bractwa na rok 2018,

– przyjęciu programu działalności bractwa i terminarza strzelań na rok 2018.

Złożono braciom informacje z przebiegu i wyników zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Okręgu Centralnego Zjednoczenia KBS RP w Witaszycach / 17.03./ oraz posiedzenia Zarządu Zjednoczenia w Ostrowie Wlk / 10.03 /. Zapoznano z programem brackich uroczystości krajowych w roku jubileuszowym 100 – lecia odzyskania niepodległości . Przypomniano ważne wydarzenie , które miało miejsce w dniach 1 i 2 kwietnia 2017r ,a którego gospodarzem było łódzkie bractwo – VI Spotkanie V Komandorii Europejskiego Rycerstwa Świętego Sebastiana .

   Dużo czasu w dyskusji poświęcono sprawom funkcjonowania i utrzymania strzelnicy – realizacji koniecznych remontów i prac konserwacyjnych. W roku ubiegłym nasi bracia uczestniczyli w 8 dniach turniejowych na naszej strzelnicy oraz 18 wyjazdowych w bractwach kurkowych Okręgu Centralnego i na terenie kraju.

Przyjęto informację o działalności Sekcji Strzeleckiej przy naszym bractwie , która liczy 56 członków. Podkreślano konieczność kontynuowania kolejnej kwesty na Cmentarzu Starym , a także realizacji kolejnej edycji Zawodów Służb Mundurowych o Puchar Wojewody Łódzkiego , z okazji narodowego Święta Niepodległości RP. Oceniany był rok ubiegły , ale też 5 – letni czas pracy ostatniej kadencji Rady Starszych.

Następnie w głosowaniu tajnym , wybrano nowy skład Rady Starszych w składzie ;

– Starszy Bractwa br. Ignacy Ścibiorek / to już czwarta pięcioletnia kadencja br. Ignacego/

– Rada Starszych w składzie ; br. Edward Kulanty , br. Dariusz Dolecki, br. Jerzy Kącki. br. Andrzej Sylwestrzak. br. Andrzej Kałuża, br. Jarosław Wieczorek, br. Marek Bartel.

– Wizytatorzy w składzie : br. Robert Gajewski, br. Michał Suwalski ,br. Andrzej Zdziennicki.

– Sąd Bracki w składzie br. br. Andrzej Mariański. br. Cezary Gosławski , br. Dariusz Lewandowski.

       Ukonstytuowanie się Rady Starszych , Sądu Brackiego i Wizytatorów oraz ustalenie kompetencji jej członków na najbliższym Posiedzeniu R.S.

Uczestnicy Zgromadzenia podziękowali braciom Piotrowi Fryczce, Włodzimierzowi Tłokińskiemu oraz Michałowi Suwalskiemu za wieloletnią pracę w strukturach Rady Starszych.

    Drugą częścią spotkania było tradycyjne „Jajeczko brackie’ .Części duchowej przewodniczył br. ks. Jerzy Kołodziejczak – nasz bracki kapelan. który też złożył ze Starszym Bractwa – życzenia świąteczne. Podziękowania dla br. Andrzeja Sylwestrzaka za catering bracki Zgromadzenie poprzedziła kolejna edycja ” Turnieju Wielkanocnego ” w których :

– pierwsze miejsce br. Piotr Fryczka,

– drugie br. Robert Gajewski

– trzecie br. Marek Bartel.

Bogactwo stołu i bracka atmosfera towarzyszyła tej części naszego spotkania oraz twórczo wpisuje się w 195 rok naszej działalności i Jubileuszy 100 – lecia Odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny.-

Z brackimi pozdrowieniami

br. generał Ignacy Ścibiorek

 Starszy ŁTSBK