Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

1824 rok – KRONIKI BRACKIE

Historia strzeleckich bractw kurkowych
Idea Bractw Kurkowych
„Bóg – Honor – Ojczyzna”

Naczelne zawołanie to hasło
„Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”

Bractwa Kurkowe to staropolskie, bogate w tradycje organizacje strzeleckie. Bractwa Kurkowe tworzyli patrioci. Odzyskanie niepodległości wzbogaciło idee strzeleckie o treści narodowe i patriotyczne. Przywrócone zostały dawne polskie tradycje, zwyczaje i obrzędy. Strzeleckie Bractwa Kurkowe powstały w średniowieczu. Członkami bractw byli mieszczanie wyznania chrześcijańskie go, którzy mieli status obywatela danego miasta. Musieli zapłacić składkę i posiadać własną rusznicę. Wówczas miasta nakładały na swych obywateli obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia zewnętrznego. Wysoka pozycja cechów rzemieślniczych pozwalała na spełnienie obowiązków obrony murów miast. Duża ilość konfliktów zbrojnych sprawiała, że mieszczanie musieli być w ciągłej gotowości bojowej. Dlatego też ciągle szkolili się w tym kierunku. W czasach średniowiecza szkoleniem zajmowały się związki zwane bractwami łuczniczymi. Strzelano wówczas głównie z łuku i kuszy. Z upływem czasu nazwę bractw
zmieniono na „kurkowe”. Bractwa zajmowały się organizowaniem ćwiczeń, w trakcie których sprawdzono sprawność bojową mieszczan strzelając z łuku do kura. Kur to ptak zamocowany na żerdzi. Był on drewniany lub blaszany. Ten który rozbił kura zostawał królem kurkowym. Królami byli przedstawiciele wszystkich zawodów np. krawiec, piekarz, stolarz, aptekarz. Zwycięzcami byli również właściciele miast np. w Lesznie książę August Sułkowski. Ważną rzeczą dla tytułu królewskiego były klejnoty. Każdy z królów był zobowiązany do wzbogacenia klejnotu. W Lesznie klejnoty składały się z medali i zawieszek łączonych wstążkami i łańcuszkami. Władze zarówno świeckie jak i duchowne obdarzały bractwa przywilejami między innymi zwolnienie z płacenia podatków i ceł. Z godnością królewską łączyły się również wydatki, wyprawienie wystawnego przyjęcia. W czasie trwania zaboru pruskiego godność króla kurkowego stała się jedynie zaszczytem honorowym, które nie przynosiło żadnych zysków. Pozbawiono ich przywilejów,zwolnień podatkowych, uprawnień handlowych. Jedyna nagroda to ta, którą wypłacano z kasy brackiej. W niektórych miastach m.in. w Lesznie , nowy król jechał w ozdobnym kwiatami i girlandami powozie. Mógł również nosić szpadę oficerską. Zwyczajem było również , że każdy król musiał dostarczyć na strzelnicę swój portret w technice olejnej w mundurze strzeleckim lub fotografię. Po upływie rocznej kadencji klejnoty przekazywano następnemu królowi. Każdy z królów zajmował miejsce w grupie byłych królów kurkowych.
Przy mundurach pozostawała korona wpięta w naramiennik oraz krzyż nagrodowy. Strój bractw nie był jednolity decydowały o tym względy narodowościowe. Druga połowa XIX wieku przynosi strój , który jest podobny do munduru wojskowego. Były to zielone kurtki oraz czarne spodnie. Bractwa posiadały również przedmioty służące do kultywowania zwyczajów np. instrumenty muzyczne, sztandary, laski, skrzynki brackie. Patronem bractw jest święty Sebastian. Polowa XIX wieku przynosi w Wielkopolsce strzelanie żniwne, które zostało zaczerpnięte ze zwyczajów niemieckich. Zawody odbywały się w niedzielę w końcu lata. Wówczas zwycięzca otrzymywał nagrodę pieniężną, z czasem wprowadzono tytuł króla żniwnego. Pierwsze bractwo powstało w 1007 roku w Hallstadt w Niemczech. Następnie pojawiły się we Francji i Flandrii. Stowarzyszenia miały duże poparcie ówczesnych władz, ponieważ wzmacniały obronność państwa. Władze widząc duże korzyści z bractw dla kraju nadawali im liczne przywileje. Zachęcali w ten sposób do doskonalenia wojennego rzemiosła. W Polsce początki bractw możemy datować w XIII wieku na Śląsku i Wielkopolsce. Świadczą o tym organizowane turnieje strzeleckie. W 1286 roku w Polsce w Świdnicy powstało pierwsze bractwo strzeleckie. W XVII wieku powszechność broni palnej spowodowała zmiany w sposobie strzelania. Wówczas zmieniła się nazwa organizacji na „bractwa strzeleckie”. Wiek XVIII i XIX przynosi inny charakter towarzystw strzeleckich. Strzelanie zaczęto traktować jako formę sportu, na dalszy plan schodzi podtrzymywanie gotowości zbrojnej oraz sprawności fizycznej.
W wieku XIX bractwa używają broń skałkową, a następnie broń kapiszonową. Wówczas to na terenie Wielkopolski , w Lesznie, Poznaniu, Gnieźnie powstają warsztaty rusznikarskie, które zajmują się produkcją broni kapiszonowej. Pod koniec XIX wieku upowszechnia się broń iglicowa , co powoduje znaczną precyzyjność w strzelaniu. Wzrasta z tego powodu rywalizacja między członkami w bractwach. Należenie do bractw było zaszczytem.
Wówczas bractwa kurkowe stawały się elitarnymi stowarzyszeniami. Bractwa strzeleckie w okresie międzywojennym stawiały sobie za główny cel i zadanie szerzenie idei bractw czyli świadomość poczucia obowiązków obywatelskich i państwowych. Członkiem bractwa mógł zostać każdy obywatel polski o nienagannym życiorysie .Musiał posiadać szacunek i zaufanie u innych obywateli. Bracia Kurkowi w dziejach Polski nie szczędzili własnej krwi w obronie swoich miast. Dawali różne dowody miłości do swojej ojczyzny. Nie zbędne dla działalności bractw było miejsce gdzie mogli doskonalić umiejętności strzeleckie oraz spotykać się ze sobą. Zwyczajem było , że bractwo, które posiadało statut otrzymywało teren pod budowę strzelnicy, oraz budynek zwany celestatem. W nim to koncentrowało się życie towarzyskie. Imprezom towarzyszyło picie piwa, tańce , gra w kręgle i kości. Budynek bracki wznoszono ze względów bezpieczeństwa w obrębie murów, natomiast strzelnica mieściła się poza miastem. Przeważnie była to szopa lub szałas , którą nazywano strzelbudą. Struktura organizacyjna bractw była podobna do struktur organizacji cechowych.
Ilość funkcyjnych była różna i zależała od aktualnych potrzeb. Najwyższą władzą w bractwie było zebranie wszystkich członków, czyli sesja. Na niej wybierano zarząd. Na czele bractwa stało dwóch „starszych”. Czuwali nad porządkiem prawnym i organizacyjnym bractwa, zarządzali finansami ,oraz reprezentowali bractwo w kontaktach z władzami. W zarządzaniu stowarzyszeń pomagali im bracia „stołowi” .Dawną tradycję posiada też godność marszałka i wicemarszałka . Zajmowali się porządkiem podczas imprez, przemarszów i zawodów
strzeleckich. Atrybutem ich były bogato zdobione laski. W pochodach najczęściej stanowili asystę króla kurkowego. Za umiejętności w strzelaniu odpowiedzialny był „kapitan”. Do ścisłego składu zarządu należał „pisarz”, który był odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg i sporządzanie protokołów. Natomiast „farynarz” dbał o sprzęt i wyposażenie
celestatu. Tarczowy był wybierany z grona najmłodszych członków, przenosił tarczę w uroczystym pochodzie do miasta podczas uroczystości. Natomiast „dobosz” kroczył na czele bractwa i wybijał rytm. Kadencja funkcyjnych trwała rok. Bracia musieli być posłuszni decyzjom „starszych”. Po wyborach wszyscy, którzy zajęli funkcję w bractwie musieli złożyć
przysięgę wobec władz miasta. Wybuch II wojny światowej zahamował rozwój ruchu brackiego . Hitlerowcy rozstrzeliwali lub wysyłali do obozów koncentracyjnych członków bractw. Po roku 1945 bractwa wznowiły działalność, lecz ówczesne władze utrudniały im pracę. Zabroniono posiadania broni. Wówczas bractwa prowadziły działalność kulturalną i towarzyską.W okresie stalinowskim stowarzyszenia strzeleckie uznawano za wrogie dla państwa i obywateli. W latach 1949- 1951 przeprowadzono likwidację bractw a mająte kprzejęto na Skarb Państwa. W roku 1989 po zmianach ustrojowych stowarzyszenia zaczęły się reaktywować. W 1991 roku powstało Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie działa ponad sto Stowarzyszeń Strzeleckich.
==========================================================================================
ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO STRZELECKIE

Wieki mijają – herb miasta Łodzi jaki samo miasto są wieczne ! Tradycja to rzecz święta!
Sport strzelecki ma w Łodzi tradycję sięgającą początków XIX wieku. Wówczas to powstało Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie. Założone zostało 7 czerwca 1824 roku przez majstrów sukienniczych, którzy pod koniec 1813 roku przybyli do Łodzi jako pionierzy łódzkiego włókiennictwa .

W dniu założenia Towarzystwo liczyło 12 członków. 7 czerwca 1824 roku zostały zorganizowane pierwsze zawody strzeleckie do tarczy na odległość 130 jardów. Zwycięzca pierwszego strzelania otrzymał jako nagrodę politurowane krzesło . W roku 1824 plac strzelniczy został zorganizowany w Ogrodzie Miejskim (Park Źródliska) gdzie w 1847 urządzono pierwszą w Łodzi halę strzelniczą .

zobacz na mapie https://www.google.pl/maps/@51.7608134,19.4766721,…
W 1874 roku dla uczczenia 50-lecia istnienia Towarzystwa, zbudowano nową strzelnicę i Dom Kultury.

24 stycznia 1899 roku celebrowano uroczystości jubileuszu 75-lecia Łódzkiego Towarzystwa Strzelniczego. W wyniku wybuchu I Wojny Światowej działania Towarzystwa zawieszono .W czasie lat 1824-1914 Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie liczyło każdorazowo około 120 członków, składała się zwłaszcza z zamożnych kamieniczników, kupców oraz przemysłowców łódzkich.W 1925 roku Królem Kurkowym został Antoni Czerkawski. /W latach 1820 -1826 burmistrz m. Łodzi. /
W okresie II Rzeczypospolitej podjęto próbę reaktywowania Towarzystwa – 5 lutego 1928 roku założono Łódzkie Stowarzyszenie Sportowe – Strzeleckie. Założycielami była grupa właścicieli nieruchomości oraz łódzkich kupców. W dniu 28 marca 1931 roku zmieniono nazwę na Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie.Od 1936 roku Stowarzyszenie posiadało własną strzelnicę przy ul. Rokicińskiej nr 27 tam również mieściła się siedziba Stowarzyszenia. Honorowymi członkami Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckie zostali między innymi Aleksy Rżewski – Starosta Łódzki – Prezydent m. Łodzi 1919 – 1923 oraz Stanisław Handeciu prokurator łódzki.


tłumaczenie strony

W oparciu o zarządzenie Jego Wysokości Pana Gubernatora Piotrkowskiego z 1813 roku
no dotyczy przeglądu statutu Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego w celu ujednolicenia tegoż
z obecnie obowiązującymi przepisami Starsi Towarzystwa, na podstawie:
1) zarządzenia Księcia Namiestnika Królestwa Kongresowego z 18-go września 1820 roku.
2) takiego samego zarządzenia z 28 marca 1821 roku.
3) zarządzenia Rady Administracyjnej z 9 czerwca 1833 roku No 6528 oraz
4) zarządzenia Księcia Namiestnika z 10/22 stycznia 1852 roku No. 166. -Przewidują opracowanie
nowego Statutu o następującej treści:
– Istniejące w mieście Łodzi Towarzystwo Strzeleckie założono w 1824 roku, za zgodą jego Wysokości świętej pamięci Monarchy Imperatora Aleksandra I-go Cel tego towarzystwa z punktu widzenia społecznego i moralnego Jest jednakowo ważny i polega na tym, aby przez ćwiczenia w strzelaniu rozwinąć zalety ducha i dostarczyć uczestnikom
dobrego sposobu rozrywki. Aby osiągnąć ten cel ustala się następujące przepisy:

fotokopia strony 2 i 18 statut w oryginale liczy w sumie 18 stron

tłumaczenie str.18

§ 33 Zabrania się członkom przekazywać tymczasowo, a tym bardziej sprzedawać broń osobom nie mającym prawa do jej posiadania.

§ 34 Każdy członek na podstawie zezwolenia Jego Wysokości Generała feldmarszałka Namiestnika w Królestwie Kongresowym,o którym powiadomiono Naczelnika Powiatu Łódzkiego, w rozporządzeniu Gubernatora Piotrkowskiego z 7-go maja 1868 roku N° 3836, może bezpłatnie posiadać jeden sztucer.

§ 35 Zmiany w Statucie można wprowadzanie inaczej jak tylko za zgodę Zwierzchników, którzy
zatwierdzili niniejsze przepisy. – tu są złożone podpisy i pieczęcie

Wyciągnięte przez br.Krzysztofa Wożniaka z archiwalnych czeluści dokumenty :
Kwit z 27 kwiecień 1877 r potwierdzający wpłatę 10 rubli srebrem na budowę domu strzeleckiego w Parku Źródliska / siedziby bractwa /

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
W latach 70. XIX wieku część północną parku (od strony obecnej Alei Piłsudskiego) dzierżawiło Bractwo Kurkowe które wybudowało tu strzelnicę czynną do 1905 roku. Bractwo Kurkowe to nieformalna nazwa Towarzystwa Strzelniczego, które powstało w Łodzi w 1824 roku, a jego nazwa wiąże się z figurką ptaka, potocznie zwaną kurem, wykorzystywaną jako cel podczas zawodów strzeleckich. Corocznie w okresie Zielonych Świątek Bractwo Kurkowe organizowało tu zawody, występy i wybory „króla kurkowego”, tj. najlepszego strzelca. Każdy przystępujący do konkursu członek Bractwa wpłacał pewną kwotę pieniędzy, która potem była przeznaczona jako nagroda dla zwycięzcy. Zwycięzca – „Król Kurkowy” po uroczystym przemarszu ulicami miasta, zapraszał wszystkich na przyjęcie
REKRACJA dawnej Łodzi http://www.sportowa.lodz.pl/inne/powwwaznie_o_spor…
Ciekawa bardzo wiadomość historyczna !!!
Z inicjatywy Obywatelskiego Stowarzysze­nia Strzelców powstała Łódzka Straż – Ogniowa Ochotnicza
W roku 1873 przemysłowiec łódzki, Ludwik Grohman , utworzył pierwszy w swoich zakładach przemysłowych doraźną pomoc prze­ciwpożarową w postaci zorganizowanego ze­społu z grona pracowników fabryki. Dalsze podjęcie inicjatywy stworzenia racjo­nalniejszej obrony przeciwpożarowej dla miasta przypisać należy Obywatelskiemu Stowarzysze­niu Strzelców. Człon­kowie tego stowarzyszenia, istniejącego już wówczas od lat 50-ciu Leopold Zoner i Robert Wergaua , zamierzali w końcu roku 1874 zorganizować z grona członków stowarzyszenia „ Strzelecką Straż Ogniową”. W następstwie projektu tego w takiej formie zaniechano i w krótkim czasie z inicjatywy Towarzystwa Strzeleckiego, a szczególnie dzięki niepospolitej energii i niestrudzonym zabiegom wyżej wzmiankowanych. Leopolda Zonera i Roberta Wergaua myśl założenia straży pożarnej ochotniczej spopularyzowano wśród obywateli miasta i nie­bawem powołano komitet organizacyjny. Komitet odbył z udziałem obywateli miasta kilka zebrań przygotowawczych i zachęcając za pośrednictwem prasy młodych ludzi do wstępowania w szeregi organizującej się straży.

Rząd rosyjski, wrogo odnosił się do powstającej organizacji społecznej, i przy każdej sposobności sprawiał różne trudności. Do czasu na przykład otrzymania oficjalnego zatwierdze­nia ustawy policja wielokrotnie zatrzymywała i szykanowała strażaków, śpieszących z zapa­łem w mundurach na ćwiczenia lub do pożarów.
Wskutek tych szykan zarząd na posiedzeniu w dniu 12-ym stycznia 1876 roku ponownie postanowił zabronić członkom czynnym nosze­nia na razie mundurów. Pomimo wszystkich tych trudności prąca i energia zarządu przy organizowaniu drużyny strażackiej i nadzwyczajny zapał członków czyn­nych przyczyniały się do szybkiego postępu prac. W końcu roku 1875 Łódzka Straż – Ogniowa Ochotnicza posiadała już potrzebną ilość na­rzędzi do sprawnego


Historyczny obraz „Do pożaru” , wg informacji został przekazany osobiście przez jego twórcę , łódzkim strażakom w latach 30 – tych XX wieku. Oryginał obrazu sygnowany przez „Zygmuntowicza ” w rzeczywistości autor nazywał się Czesław Wasilewski
———————————————————————————————————
Opis Parku na Zdrowiu – oznaczenia liczbowe naniesione na niemieckie zdjęcie lotnicze z maja 1942r.

1. Piaskownica dla dzieci z Osiedla Mireckiego o pow. około 5000m2
2. Plaża przy stawie.
3. ZOO
4. Rabaty z różami nazywane „Parkiem róż”…
5. Teren na którym rosła kolekcja magnoli. Rosły na terenie ogrodzonym będącym otoczeniem domu – biura kierownika parku.
6. Osiedle M. Mireckiego
7. Muszla koncertowa.
8 Strzelnica sportowa.
9. Ogródek Jordanowski.

———————————————————————————————————
A tak się zaczęła nasza „nowa” bracka przygoda ,a historia zatoczyła koło

 

Łódzkim Towarzystwem Strzeleckim „Bractwo Kurkowe” od roku 2003 dowodzi – brat generał pożarnictwa Ignacy  Ścibiorek – Starszy Bractwa

1994 REAKTYWACJA „Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe” w Łodzi
– 3 listopada 1994 roku – zebranie założycielskie – uczestniczyło 32 założycieli
– 18 listopada 1994 roku – posiedzenie Komitetu Założycielskiego

1. Rejestracja w Zjednoczeniu Bractw Kurkowych RP
2. Otworzenie konta bankowego.
3. Wybór znaku graficznego
4. Wybór symboli bractwa
5. Wystosowanie informacyji do Prezydenta m. Łodzi i Wojewody Łódzkiego o powołaniu Bractwa Kurkowego
– 13 grudzień 1994 roku – rejestracja STATUT w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi
– 21 grudnia 1994 roku -Pierwsze Zgromadzenie„Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe”w Łodzi W zgromadzeniu uczestniczyło 32 braci.
1. „Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe” zarejestrowano w
Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym wŁodzi
2. Przedstawiono propozycję wzoru ubioru organizacyjnego dla członków Bractwa :
– Kontusz szlachecki
– mundur bracki
3. Zatwierdzono znak graficzny bractwa i sztandar
4. Wybrano Radę Starszych ; Wizytatorów ; Instygatorów
Zmiany w STATUCIE:
– 4 kwiecień 1996 – zmiana nazwy na Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe”

– 3 lipiec 1998 – sprawy formalno- organizacyjne
– 14 marzec 2002 – sprawy formalne – organizacyjne
– 28 wrzesień 1996 – ufundowano metalową tablicę na Pomnik w Czatolinie – Dla upamiętnienia czynu zbrojnego żołnierza polskiego walczącego na wszystkich frontach II Wojny Światowej o niepodległość Ojczyzny
17 maja Roku Pańskiego 1997 w Kościele Parafii Najświętszego Imienia Jezus w Grodzie Łodzi, odbyły się uroczystości poświęcenia chorągwi Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego.
Uroczystości poświęcenia chorągwi celebrował Jego Ekscelencja ks. Bp Adam Lepa w asyście Ojca supresjoza Stanisława Kozłowskiego, ks. prałata Stanisława Czernika, Ojca Fabjana z klasztoru w Łagiewnikach.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i miejskich grodu łódzkiego, oraz reprezentacje Wojska, Policji, Straży Pożarnej i organizacji społecznych i politycznych. Przybyły też liczne Bractwa Kurkowe z chorągwiami i sztandarami z terenu całego kraju na czele z władzami Zjednoczenia Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej Polskiej w asyście rodzin i znajomych. Zebrała się też liczna gawiedź barwnym strojem i paradnymi mundurami zciągnięta.
Ojcami chrzestnymi chorągwi byli: br. Stanisław Cholaś panujący nam Król Okręgu Centralnego zwany „Złotym” i br. Dariusz Lewandowski.
Po uroczystej mszy zgromadzeni udali się w szyku marszowym ulicami Grodu Łodzi pod Pomnik Marszałka II Rzeczypospolitej Józefa Piłsudskiego, gdzie kwiaty złożono uroczyście.
Kolumna marszowa z licznymi pocztami sztandarowymi w tym jeden na koniach przy dźwiękach dwóch orkiestr dętych w asyście wielce szanownych gości zaproszonych najwyższe Urzędy w Państwie i Grodzie piastujące liczyła z górą 500 głów na czas przemarszu ruch na głównym trakcie Grodu zatrzymała.
Następnie wszyscy zebrani udali się na strzelnicę Wojewódzkiego Związku Łowieckiego, gdzie rozpoczęło się I Regionalne Spotkanie Miłośników Przyrody, Łowiectwa i Sportów Obronnych.
Współorganizatorami festynu byli:
1. Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Łodzi,
2. Dyrekcję Regionalną Lasów Państwowych,
3. Wojewódzką Radę Łowiecką,
4. Dziennik Łódzki i Express Ilustrowany.
W czasie festynu umiejętności strzeleckie i celność oka można było sprawdzić strzelanie do:
1. Tarczy Wiceministra Skarbu
2. Tarczy Wojewody Łódzkiego
3. Tarczy Prezydenta m. Łodzi
4. Tarczy Starszego Bractwa
5. Tarczy Prezesa Prasy Łódzkiej i Ilustrowanej
6. Tarczy Dyrektora Lasów Państwowych
Sprawność głowy i posiadaną jej pojemność wykazali się uczestnicy w licznych turniejach o lesie,ochronie przyrody, tradycji i łowiectwa. Dziatwa i wyrostki niezgorsze umiejętności malarskie wykazali w konkursie rysunkowym. Do uczestnictwa w zawodach
cenne nagrody zachęcały przez szanownych sponsorów sprawione.
Kto żadnych umiejętności żadnych nie posiadał mógł zdać się na los szczęścia w „farynie” biorąc udział co cenne nagrody miała, a pozyskane w niej pieniądze na cele szlachetne i charytatywne przekazane będą.
Wspólna biesiada bracka przy ogniskach, tańcach i wspaniałej zabawie zebranych gości do rana zatrzymała. Za prawdę tego zapisu uczestnicy i szanowni goście zaproszeni podpisami poręczają.
AKT EREKCYJNY CHORĄGWI Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Łodzi
Chorągiew Bracka – symbol oddania Braci Kurkowych Ojczyźnie i jej sprawom, została ufundowana staraniem Braci, ich ofiarności i zaangażowania. Jest przypomnieniem tradycji Bractw Kurkowych w Rzeczypospolitej Polskiej. Symbolem kontynuacji tradycji brackiej w mieście Łodzi od 1824 roku przerwanej
II Wojną Światową.
Perełka znaleziona w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi. Chyba najstarsze zdjęcie członków Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego (Lodzer Bürger Schützengilde) BK. Towarzystwo zostało założone 7 czerwca 1824 r. Fotografia została zrobiona 12 lat później. Ponadto historyczny tekst w Łódzkiej prasie z okazji 75 – lecia.

Aktu poświęcenia chorągwi dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Lepa w obecności władz miasta, władz województwa, przedstawicieli Zjednoczenia Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej Polskiej, Braci z innych Bractw Polski i młodzieży. Chorągiew Bractwa Kurkowego w Łodzi w swoim artystycznym rysunku przedstawia: Z lewej strony widnieje: na tle granatowego płótna złoty symbol Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Łodzi w złotym ornamencie i obszyciu. Wolą stanowiących tę choragiew jest przekazanie naszym nastepcom nakazu trwania na straży godności brackiej zgodnie ze staropolskim zawołaniem „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”.
Z prawej strony widnieje: na tle bordowego płótna godło państwa polskiego okresu powstania Bractwa w Łodzi, otoczone chorągwiami Ziemi Łódzkiej i okolic, na tle rodzajów uzbrojenia, obszyte złotym frędzlem. Nadto widnieje napis „MIŁOŚĆ OJCZYZNY NASZYM PRAWEM”, data oznacza rok powstania i rok reaktywowania Bractwa.
Chorągiew tę zaprojektował plastyk Krzysztof Meckier według pomysłu Ceremoniarza Brata Jarosława w uzgodnieniu ze Starszyzną Bracką. Haft wykonała pracownia „HAFRA” w Łodzi.
Z tą chwilą akt erekcyjny chorągwi staje się historycznym dokumentem Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Łodzi. Przedstawione w nim fakty podpisujemy, pamiątkowe gwoździe
wbijamy jako wiadome znaki powstania chorągwi brackiej.
WYKAZ IMPREZ I SPOTKAŃ ŁTSBK w 1998 roku

RADA STARSZYCH    w latach 2013 – 2018

§ 24. 1. Rada Starszych składa się z:                                                                                                                                    

STARSZY  BRACTWA           – brat generał Ignacy Ścibiorek                                                                     

PODSTARSZY                         – brat Włodzimierz Tłokiński                                                                                       

PODSTARSZY                         – brat pułkownik Piotr Fryczka                                                                                  

PODSKARBI                            – brat   Michał Suwalski                                                                             

STRZELMISTRZ                    – brat Dariusz Dolecki                                                                              

ADMINISTRATOR                – brat pułkownik Jerzy Kącki                                                                       

CEREMONIARZ                     – brat Kulanty Edward                                                                    

FARYNARZ                             – brat Andrzej Sylwestrzak                                                                     

PISARZ                                     –  brat Andrzej Kałuża

 WIZYTATORZY – komisja rewizyjna w latach 2013 – 2018

§ 33.Wizytatorów wybiera Zgromadzenie w liczbie od 3 do 5 oni zaś wybierają spośród siebie:                                         

Starszy Wizytator     – brat Robert Gajewski                                                                                                                       

Pisarz Wizytatorów  – brat Andrzej Zdziennicki                                                                                                    

Wizytator                    – brat Jarosław Wieczorek

INSTYGATORZY – sąd bracki w latach 2013 – 2018

§ 37. 1. Sąd Bracki liczy od trzech do pięciu Instygatorów, minimalny skład Sądu to trzech Instygatorów, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Braci. 

Starszy Instygator       – brat  Andrzej Marjański   

Zastępca Starszego Instygatora   – brat  Marek   Kijański  

Pisarz Instygator          – brat Stanisław Cholaś