Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2021.08.21 -Protokół ZZ KBS RP

Szanowni Panowie Bracia !
Pozwalam sobie przesłać do wiadomości protokół z posiedzenia Zarządu Zjednoczenia KBS RP w dniu 21 sierpnia br . w Pszczynie z prośbą o zapoznanie się z jego treścią i ustaleniami . –
Z brackimi pozdrowieniami
br.generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Dnia 14 października 2021 10:03 zjednoczeniekbsrp napisał(a):
Szanowne Siostry i Bracia Kurkowi,
W dniach 21.08.2021r. w Pszczynie odbyły się uroczystości związane z
obchodami 25 lecia Okręgu Śląskiego naszego Zjednoczenia. Z tej okazji
odbyło się także zebranie Zarządu ZKBS R.P. połączone ze spotkaniem z
braćmi Hetmanami śląskich Bractw.
Niniejszym przekazuję Wam w imieniu Zarządu Zjednoczenia protokół z
zebrania Zarządu Zjednoczenia w Pszczynie.
Z brackim pozdrowieniem – sekretarz ZKBS RP brat January Bątkiewicz.
Pszczyna, 21.08.2021r.

Zebranie Zarządu ZKBS R.P.
W dniu 21.08.2021r. w Pszczynie odbyło się posiedzenie Zarządu ZKBS R.P.
W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Zarządu ZKBS RP:
1.Larski Krzysztof KCYNIA
2.Pawłowski Andrzej RAWICZ
3.Grzelka Zdzisław KRAKÓW
4.Bątkiewicz January POZNAŃ
5.Wegner Mariusz TUCHOLA
6.Jan Dziura Bartkiewicz KRAKÓW
7.Woźnicki Dariusz BYTOM
8.Warzybok Adam OSTRZESZÓW
9.Świgost Jan BYTOM
Komisja Rewizyjna
10.Jerzy Gajdosz TARNÓW
Rzecznik prasowy ZKBS RP\:
11.Satała Marian KRAKÓW
Król Zjednoczenia
12.Zbigniew Madej SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Król Europejski EGS
13.Tadeusz Żyła PSZCZYNA
Komisja Statutowa
14.Rafał Wolfram KRAKÓW
Goście:
15.Bracia z Krakowa i Tarnowa

Na wstępie głos zabrał Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski, który serdecznie podziękował za zaproszenie Bractwu z Pszczyny i pogratulował osiągnięć w postaci pięknej siedziby i strzelnicy a także wysokiej pozycja społecznej. Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie brat Tadeusz Żyła w krótkich słowach przywitał Zarząd Zjednoczenia w siedzibie Bractwa, przedstawił historię Bractwa a także budowy nowej siedziby.

Pkt.1 Zebranie rozpoczął Prezes brat Krzysztof Larski który przeczytał porządek obrad i poprosił o podpisanie listy obecności. Stwierdzono kworum w liczbie 9 osób.

Pkt.2 Następnie na sugestię Prezesa brata Larskiego postanowiono że zgodnie z postępowaniem przyjętym na ostatnim posiedzeniu w Stargardzie Gdańskim w dniu 11 czerwca 2021r. ( protokół po korektach został rozesłany pocztą elektroniczną do wszystkich obecnych członków Zarządu ) protokół ten nie będzie odczytywany.
Treść protokołu z posiedzenia Zarządu w Stargardzie Gdańskim przyjęto jednogłośnie bez żadnych poprawek. Wiceprezes Zjednoczenia brat Zdzisław Grzelka jednocześnie podziękował Sekretarzowi Zjednoczenia bratu Januaremu Bątkiewiczowi za pracę wniesioną w opracowanie dużego materiału z obrad.

Pkt.3 Prezes brat Krzysztof Larski omówił ostatnie prace Zarządu, stwierdzając że były to dla niego i Wiceprezesa Andrzeja Pawłowskiego głównie spotkania z adwokatem prowadzącym sprawę rejestracji Zarządu w KRS a także udział w dwóch rozprawach sądowych.
Pozostali członkowie Zarządu, mimo ciągle obowiązujących ograniczeń bardzo aktywnie i w dużej liczbie uczestniczyli w różnego rodzaju spotkaniach rocznicowych w Okręgach i Bractwach Zjednoczenia, za co Prezes Larski wyraził słowa podziękowania.
Prezes Zjednoczenia ogłosił także już oficjalnie, że 27 lipca br. Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy wydał orzeczenie w którym oddalił wszystkie zarzuty jakie wniósł Organ Nadzorczy, uznając je za bezzasadne. Orzeczenie Sądu stanowi podstawę do wpisu Zarządu do KRS.
W tym miejscu Prezes brat Larski dodał, że jego zdaniem praca Zarządu i w konsekwencji tego taki wyrok Sądu, uratował twarz wszystkich braci kurkowych w Polsce i za granicą, bo jest nie do pomyślenia aby 11 niezadowolonych braci zablokowało prace organizacji skupiającej 2 tysiące ludzi!
Słowem uzupełnienia Strzelmistrz Zjednoczenia brat Mariusz Wegner odczytał nazwiska: Andrzej Borowski, Ireneusz Dobras, Arno Gize, Ireneusz Handke, Grzegorz Jaskuła, Władysław Krzyżanowski, Artur Piętuch, Robert Robak, Grzegorz Rytelewski, Bernard Szymański i Marian Turowski. Padły wtedy również głosy że należałoby ujawnić nazwiska ich przywódców.
Prezes brat Larski dodał, że sprawozdanie z przebiegu rozprawy sądowej oraz postanowienie Sądu Rejonowego VIII Wydział KRS w Poznaniu zostało przetłumaczone na język niemiecki i natychmiast przesłane do władz EGS-u. Podjęcie tych kroków było konieczne z uwagi na kłamliwe pisma nadsyłane do EGS-u przez przedstawiciela osób próbujących zniszczyć nasze Zjednoczenie.

Pkt.7 W związku z niedyspozycją zdrowotną członek Komisji Statutowej brat Rafał Wolfram wcześniej niż zakładano omówił dotychczasowe prace Komisji Statutowej, której jest członkiem. Odbyły się dwa spotkania Komisji w trybie stacjonarnym a kolejne konsultacje ze względu na pandemie odbywały się zdalnie. Zdaniem brata Wolframa Komisja opracował już 70 procent wszystkich materiałów. Głownie skupiono się na uszczelnieniu Statutu, który zarówno przedwojenny jak i aktualnym oparty jest w głównej mierze na wzajemnym zaufaniu i dobrej wierze, a jak pokazały ostatnie wydarzenia tak niestety często już nie jest.
Na każdym spotkaniu Komisji rozmawiano także na temat osobowości prawnej Okręgów.
Pojawia się też zdaniem brata Wolframa problem np. dotacji dla Okręgów rozłożonych na terenie kilku województw a także odpowiedzialności za decyzje np. inwestycyjne Okręgów z osobowością prawną. W przypadku bankructwa takiego Okręgu jego zobowiązania chcąc nie chcąc przejmuje Zjednoczenie.

Powstaje pytanie – czy Zarząd Zjednoczenia ma takie zaufanie do wszystkich Zarządów okręgowych aby ręczyć za ich decyzje finansowe? Prezes Okręgu Śląskiego brat Jan Świgost także zabrał głos w dyskusji i stwierdził że przedstawione obawy są przedwczesnie i na wyrost. Z góry wyobrażamy sobie że Okręg może nabrać pożyczek i nakraść, itd. W nowym Statucie ma być uwzględnione że np. za zaciągnięte długi odpowiada Okręg Śląski. Wydaje się bratu Świgostowi, że my na razie zniechęcamy w dyskusji aby Okręgi nie miały osobowości prawnej i prosi aby tak nią nie sterować, bo do niczego dobrego to nie prowadzi. My w Okręgu Śląskim widzimy w osobowości prawnej duże udogodnienia i możliwości i prezes Świgost by nie chciał, aby taką interpretacją blokować Śląsk. Prosi aby unikać takich stwierdzeń a o niebezpieczeństwach będziemy mówić później, po rejestracji. Jego zdaniem zawsze tak jest – Prezes i Zarząd odpowiadają swoim majątkiem, na tyle na ile go mają. A któż dzisiaj kredyt zaciągnie więcej jak jego majątek stanowi zabezpieczenie ? Nie ma takiej opcji i nie sądzę aby się o to ktokolwiek pokusił – stwierdził Prezes Brat Jan Świgost. Sekretarz Zarządu brat January Bątkiewicz pozytywnie odniósł się do prac Komisji Statutowej i poprosił o ich szybkie zakończenie.

Pkt.4 Wiceprezes brat Andrzej Pawłowski poruszył sprawę aktualnych wpisów w KRS poszczególnych Bractw. Są tam jego zdaniem duże zaległości i istnieje pilna konieczność uaktualnienia wpisów.

Wiceprezes brat Zdzisław Grzelka zapewnił jednak, że w opracowanej prze niego Karcie Delegata Zjednoczenia KBS RP będą wszelkie uwagi i zapytania dotyczące aktualnego stanu prawnego danego Bractwa. W opinii członka Komisji Statutowej brata Rafała Wolframa najlepiej przedstawia się stan prawny Zarządów Okręgu Śląskiego.

Pkt.5 Funkcjonowanie Okręgów Zjednoczenia KBS RP.
Na wstępie prezes brat Krzysztof Larski przypomniał zebranym, że zgodnie z paragrafem 42 Statutu Zjednoczenia Okręgi mają pomagać Zarządowi Zjednoczenia w organizacji pracy w terenie i integrować Bractwa w Okręgach. Aby jednak nasze Okręgi pracowały dynamicznie to ich struktura musi być odpowiednia. Są w Zjednoczeniu Okręgi o różnej liczebności Bractw. A zgodnie ze statutem Okręgi powinny być przede wszystkim uzasadnione historycznie i zdaniem Prezesa brata Larskiego o wyrównanym potencjale. Wiceprezes Andrzej Pawłowski stwierdził ponadto, że proces wyrównywania liczebności Bractw musi być przemyślany i dobrowolny. Do następnego posiedzenia Zarządu Prezesi Okręgowi mają zrobić rozeznanie w tej kwestii i przekazać Zarządowi Zjednoczenia co stanowić będzie podstawę do dalszej dyskusji w tym temacie na kolejnym Zarządzie.
Ponadto w dyskusji stwierdzono, że musi zacząć obowiązywać bezwzględny obowiązek udziału Prezesów Okręgów lub ich zastępców w zebraniach Zarządu Zjednoczenia. Okręgi a co za tym idzie Bractwa członkowskie nie mogą być pozbawione aktualnych informacji i tematów poruszanych na Zarządach na skutek braku ich przedstawicieli w tych posiedzeniach. Zaproponowano krótko przed następnymi zebraniami kontakt elektroniczny z Prezesami Okręgów, potwierdzający ich obecnośc na posiedzeniu Zarządu (ewentualnie w przypadkach losowych delegowania zastępców z głosem doradczym ale bez prawa głosu) który pomoże w organizacji Zebrań Zarządu. Ponadto Prezes Zjednoczenia brat Larski widzi konieczność aktywnych spotkań funkcyjnych członków Zarządu ze swoimi odpowiednikami w Okręgach, tzn. Strzelmistrz Zjednoczenia musi utrzymywać stały kontakt ze Strzelmistrzami Okręgowymi, itd. Marszałek z Marszałkami, Chorąży z Chorążymi, itd.
Obecny na Zarządzie Strzelmistrz został zobowiązany do przygotowania takich konsultacji w kwestii konsultacji zmian w Regulaminie Strzelniczym, a Marszałka zobowiązano do wprowadzenia jednolitych ceremoniałów w ramach naszego Zjednoczenia

Tak samo obowiązkowy powinien być udział przedstawicieli Zarządu Zjednoczenia w Walnych Zebraniach Okręgów a w szczególnych przypadkach Zjednoczenie na prośbę władz Okręgów może zapewnić obsługę prawną obrad.
Głos zabrał także Strzelmistrz Zjednoczenia brat Mariusz Wegner, w kwestii zgodności wyborów do władz i organów Okręgu Zachodniopomorskiego ze Statutem Zjednoczenia. Wszyscy członkowie Zarządu Okręgu jak i władz statutowych winni być delegatami, co przy Okręgu składającym się z 3 Bractw, oraz ich niedużej liczebności jest jego zdaniem fizycznie niemożliwe.
Na zakończenie dyskusji Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski poinformował że jest świadkiem zwoływania różnego rodzaju imprez czarnoprochowych i spotkania artylerzystów, także wydawania patentów artyleryjskich, itp. Prezes brat Tadeusz Żyła poprosił o głos doradczy i wyraził swoją opinię podsumowującą dotychczasowa działalność artylerzystów.
Kontynuując ten wątek Marszałek Zjednoczenia brat Dariusz Woźnicki wspomniał także historię kontrowersyjnych oznaczeń i stopni brackich proponowanych w ostatnich latach.
Strzelmistrz Zjednoczenia brat Mariusz Wegner zaapelował aby uporządkować sprawy związane z bezprawnym używaniem znaku i nazwy naszego Zjednoczenia.

Wiceprezes brat Andrzej Pawłowski i Rzecznik Prasowy Zjednoczenia brat Marian Satała
przypomnieli także zebranym o zakładkach Okręgowych na stronie Zjednoczenia pod adresem bractwa.eu Tam należy kierować aktualne materiały promujące życie brackie w Okręgach. Wiele Bractw korzysta z tej krajowej formy promocji swojej aktywności.

Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski zaproponował przejście do omówienia prac Komisji Rewizyjnej. Dyskusję otworzył Wiceprezes brat Zdzisław Grzelka, który stwierdził że brat Jan Klauza wyraża natomiast cały czas dobrą wolę aby wszelkie nieścisłości wyjaśnić, a on sam jako rozjemca kilkakrotnie prosił Skarbnika Zjednoczenia brat Tadeusza Żychlewicza o konkretne dane dotyczące rozliczenia budowy Pomnika Brata Kurkowego, bez jego osobistej interpretacji czy sugestii.
Jak powiedział brat Wiceprezes Grzelka – brat Skarbnik odpowiedział, że jego to nie interesuje i brat Grzelka ma się tym zająć sam.
W posiedzeniu Zarządu uczestniczył wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej brat Jerzy Gajdosz, który przedstawił swoje uwagi do rozliczenia pomnika. Z uwagi na nieobecność Skarbnika Zjednoczenia uwagi te zostaną skonfrontowane przez upoważnionego przez Zarząd Wiceprezesa brata Andrzeja Pawłowskiego.
Brat Jerzy stwierdził że dla niego – po analizie otrzymanych materiałów sprawa jest czysta i klarowna. Wszystkie udokumentowane wpływy i wydatki zostały przez Komisję Rewizyjną zestawione w specjalnej tabeli. Komisja jest przychylna ostatecznemu rozliczeniu budowy i oczekuje spotkania wszystkich stron w celu wyjaśnienia ostatecznych nieścisłości.

Prezes brat Larski przedstawił również w tym miejscu sprawę wakatu na stanowisku Zastępcy Skarbnika Zjednoczenia, po śmierci śp. brata Piotra Sitarza. Temat drugiej osoby w Zarządzie zaznajomionej ze sprawami finansowymi wywołał Skarbnik Zjednoczenia Tadeusz Żychlewicz podczas spotkania z Prezesem w Poznaniu, w związku ze sprawami załatwianymi w banku prowadzącym nasze rachunki. Tadeusz Żychlewicz sugerował wówczas powołanie przez Zarząd osoby, której przedstawi dokumenty oraz wprowadzi w ich strukturę obiegu. Prezes Larski zaproponował aby o które wnosił Skarbnik zajął się Wiceprezes brat Andrzej Pawłowski, mający duże doświadczenie menadżerskie i ekonomiczne.

W związku z tym Prezes brat Larski poprosił Zarząd o akceptacje w formie uchwały powiększonego zakresu obowiązków dla wiceprezesa Pawłowskiego:
– zapoznanie się ze sprawami finansowymi Zjednoczenia, sposobem obiegu dokumentów i ich przechowywania, a także wprowadzeniem elektronicznych zapisów w celu szybkiego i sprawnego dostępu do danych finansowych.

Zarząd w formie uchwały o treści powyżej przy jednym głosie wstrzymującym przyjął zakres powiększonych kompetencji dla Brata Andrzeja Pawłowskiego.

Zarząd postanowił także sformułować wniosek w związku z prośbą prezesa Okręgu Śląskiego Jana Świgosta o przywrócenie subkonta Okręgu Śląskiego w ramach głównego konta Zjednoczenia. Konto to zostało wskutek pomyłki Skarbnika Tadeusza Żychlewicza zlikwidowane w banku prowadzącym rachunki Zjednoczenia.

Zarząd podjął jednogłośnie decyzję o sformułowaniu wniosku zobowiązującą Skarbnika Zjednoczenia do przywrócenia subkonta Okręgu Śląskiego w ramach głównego konta Zjednoczenia.

Pkt.6 Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski w następnym punkcie obrad rozpoczął omawianie przygotowania do obchodów 100 lecia powstania Zjednoczenia KBS RP.
Na jego wniosek cały Zarząd jednomyślnie poparł tezę aby obchody jubileuszowe odbyły się w Poznaniu, około połowy sierpnia 2022 roku. Na taki termin wstępną akceptację wyraził także Prezydent m. Poznania.
Nastepnie Zarząd Zjednoczenia pokrótce omówił wstępny scenariusz obchodów jubileuszu. Strzelmistrz Zjednoczenia brat Mariusz Wagner zaapelował o szybką rezerwację terminu obchodów 100 lecia Zjednoczenia w kalendarzu imprez miejskich w Poznaniu. Poparli go w tym bracia Marszałek Dariusz Woźnicki i Prezes Jan Świgost.

Następnie Wiceprezes Zjednoczenia brat Andrzej Pawłowski stwierdził, że w związku z planami budowy drugiego pomnika brata kontuszowego należy powołać Komitet Budowy, który następnie przedłoży budżet tego przedsięwzięcia. Budżet powinien być zatwierdzony przez Zarząd Zjednoczenia, należy też założyć subkonto i wtedy rozpoczynać prace.

Postanowiono, że Komitet Obchodów 100 powstania Zjednoczenia KBS RP zostanie formalne powołany na następnym zebraniu Zarządu.

Pkt.8 Po godzinie 14.30 na salę weszli bracia Hetmani większości Bractw Śląskich, których powitał Prezes Okręgu Śląskiego brat Jan Świgost. Złożył także podziękowanie całemu Zarządowi Zjednoczenia za zgodę na posiedzenie Zarządu na Śląsku, w Bractwie z Pszczyny. Jak stwierdził brat prezes Jan Świgost – to ważny moment w historii śląskich Zjednoczonych Bractw, wyrażający uznanie całego zjednoczonego ruchu brackiego dla naszej pracy. Ponadto jego zdaniem takie połączone spotkania Zarządów Zjednoczenia i Okręgu mają bardzo pozytywne, integrujące znaczenie.
Osobne podziękowania otrzymał Prezes KBS w Pszczynie brat Tadeusz Żyła za świetne logistyczne przygotowanie całego spotkania w siedzibie pszczyńskiego Bractwa.
Prezes brat Larski również w ciepłych słowach powitał braci Hetmanów i Zarząd Okręgu Śląskiego, zauważając że tutejsze Bractwa są kolebką całego Zjednoczenia.
Prezes Okręgu Ostrowskiego brat Adam Warzybok wniósł uwagę w dalszej dyskusji, aby data przyszłorocznych obchodów Jubileuszu Zjednoczenia nie kolidowała ze Spotkaniem Europejskim EGS, które odbędzie się być może w dniu 15 sierpnia.

Następnie Wiceprezes Zjednoczenia brat Andrzej Pawłowski przedstawił wniosek Okręgu Leszczyńskiego i BK Rawicz o odznaczenie Krzyżem Wielkim zasłużonego dla struktur Zjednoczenia brata Jana Świerzewskiego z Rawicza.
Po odczytaniu obszernego i bardzo dobrze uzasadnionego wniosku nastąpiła dyskusja nad kandydaturą Wyrażono opinię, że musimy widzieć i nagradzać wierność i pracę Braci dla dobra naszej organizacji, tak aby będąc w naszych szeregach mogli cieszyć się uznaniem i szacunkiem ogółu braci kurkowych. Podkreślano wielkie przywiązanie brata Jana do tradycji brackich a także jego wieloletnie konsekwentnie pozytywne działanie na rzecz Zjednoczenia. Członkowie Zarządu Zjednoczenia w głosowaniu jawnym jednomyślnie poparli wniosek o przyznanie bratu Janowi Świerzewskiemu Orderu Zasługi Zjednoczenia w klasie Krzyż Wielki.
Kolejny wniosek został przygotowany przez Prezesa Okręgu centralnego brata Jana Klauzę dla wiceprezesa Okręgu Centralnego i Prezesa Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe brata Ignacego Ściborka.
Po odczytaniu obszernie uzasadnionego wniosku członkowie Zarządu Zjednoczenia w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyznali bratu Ignacemu Ściborkowi Order Zasługi Zjednoczenia w klasie Krzyż Wielki.

Sekretarz Zjednoczenia brat January Bątkiewicz także odczytał kolejny wniosek o odznaczenie Krzyżem Wielkim brata Zbigniewa Madeja z Bractwa w Sempólnie Krajeńskim. Wielkie zaangażowanie brata Madeja, jego wieloletni aktywny udział we władzach Okręgu Bydgoskiego, a także jego działalność charytatywna znana jest w całym kraju. To także fundator wielu insygniów okręgowych stanowiących majątek Zjednoczenia.
Po odczytaniu wniosku członkowie Zarządu Zjednoczenia w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyznali Królowi Zjednoczenia bratu Zbigniewowi Madejowi Order Zasługi Zjednoczenia w klasie Krzyż Wielki.
Wszystkie wnioski zostały przekazane do Kapituły Orderu Zjednoczenia.

Brat Strzelmistrz Zjednoczenia Mariusz Wagner zgłosił potrzebę ponownego przegłosowania faktu przyjęcia w szeregi naszego Zjednoczenia dwóch Bractw – z Warszawy i Skarszew, wobec zgłąsznych wątpliwości związanych z brakiem kworum na ówczesnym posiedzeniu Zarządu Zjednoczenia.

Zarząd Zjednoczenia podjął jednogłośnie następującą uchwałę:

Skarszewskie Bractwo Kurkowe im. Jana Chrzciciela zostało przyjęte w szeregi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

Zarząd Zjednoczenia podjął jednogłośnie następującą uchwałę:

Bractwo Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego z Warszawy.
zostało przyjęte w szeregi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

Wiceprezes Zjednoczenia brat Andrzej Pawłowski przedstawił wniosek – Łańcuch Królewski Młodzieżowego Króla Zjednoczenia który jest aktualnie w Rawiczu wymaga wzbogacenia o kolejne 10 ogniw. Przewidywany koszt takiej inwestycji to około 2 tysiące złotych.

Zarząd Zjednoczenia podjął jednogłośnie następującą uchwałę:

Zarząd Zjednoczenia podejmuje uchwałę o wykonaniu dodatkowych 10 elementów łańcucha Młodzieżowego Króla Zjednoczenia KBS RP.

Ostatnia dyskutowana propozycja została przedstawiona przez Strzelmistrza Zjednoczenia brata Mariusza Wagnera, który zaproponował aby wyciągnąć konsekwencje w stosunku do Bractw które kwestionowały legalność nowego Zarządu po wyborach w Jarocinie i wstrzymały zapłatę składek członkowskich do Zjednoczenia. Propozycja ta ma być podniesiona i rozwiązana na kolejnym Zarządzie.
Około godziny 16.00 posiedzenie Zarządu ZKBS RP zakończono.

Podjęte na zebraniu Zarządu w dniu 21.08.2021r.
w Pszczynie uchwały:
UCHWAŁA 01/ZZ/08/2021
Zarząd Zjednoczenia podejmuje uchwałę następującej treści:
Zarząd Zjednoczenia podjął uchwałę o zwiększeniu zakresu obowiązków dla Wiceprezesa Zjednoczenia brat Andrzeja Pawłowskiego tzn. zapoznanie się ze sprawami finansowymi Zjednoczenia, sposobem obiegu dokumentów i ich przechowywania, a także wprowadzeniem elektronicznych zapisów w celu szybkiego i sprawnego dostępu do danych księgowych.
Przyjęto uchwałę jednogłośnie – 9 osób za.
Głosowanie:
8 -za
1-wsztrzymujących się
0- przeciw

UCHWAŁA 02/ZZ/08/2021
Zarząd Zjednoczenia podejmuje uchwałę następującej treści:
Zarząd Zjednoczenia postanawia że Skarszewskie Bractwo Kurkowe im. Jana Chrzciciela zostało przyjęte w szeregi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Głosowanie:
9-za
0-wsztrzymujących się
0-przeciw
UCHWAŁA 03/ZZ/08/2021
Zarząd Zjednoczenia podejmuje uchwałę następującej treści:
Zarząd Zjednoczenia postanawia że Bractwo Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego z Warszawy zostało przyjęte w szeregi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Głosowanie:
9-za
0-wsztrzymujących się
0-przeciw
UCHWAŁA 04/ZZ/08/2021
Zarząd Zjednoczenia podejmuje uchwałę o wykonaniu dodatkowych 10 złotych elementów łańcucha Młodzieżowego Króla Zjednoczenia KBS RP.
Głosowanie:
9-za
0-wsztrzymujących się
0-przeciw
Wniosek:
Zarząd Zjednoczenia zobowiązuje Skarbnika Zjednoczenia do przywrócenia subkonta Okręgu Śląskiego w ramach głównego konta Zjednoczenia.
Głosowanie:
9-za
0-wsztrzymujących się
0-przeciw
Prezes Zjednoczenia Sekretarz Zjednoczenia

Krzysztof Larski