Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2020.08.10-działalności Sądów Brackich przy Okręgach Zjednoczenia

Szanowni Panowie Bracia
Okręgu Centralnego ZKBS RP !

W związku z pytaniami dot. działalności Sądów Brackich przy Okręgach Zjednoczenia , pozwalam sobie przesłać informację dot. regulaminów pracy Sądu Zjednoczenia i Okręgów .

Ze statutu Zjednoczenia :
§ 47
1. Do kompetencji Sądu Honorowego Okręgu należy rozpatrywanie wszelkich sporów pomiędzy Bractwami w I instancji oraz innych sporów, które nie mogą być rozpatrzone przez sądy honorowe bractw.
2. Skład i sposób działania Sądu Honorowego wynika z analogicznego stosowania § 38 niniejszego statutu.
Sąd Honorowy
§ 38
1. Sąd Honorowy Zjednoczenia rozstrzyga ostatecznie:
– wszelkie spory, które nie podlegają właściwości sądów honorowych poszczególnych Bractw i Okręgów,
– odwołania od orzeczeń sądów honorowych poszczególnych Bractw i Okręgów,
– spory pomiędzy Okręgami,
– spory pomiędzy Bractwami należącymi do różnych Okręgów.
2. W skład Sądu Honorowego wchodzi prezes i 4 członków wybranych przez Kongres Zjednoczenia na przeciąg 3 lat.
3. Komplet Sądu powinien składać się z 3 członków, który winien obradować pod przewodnictwem osoby posiadającej wykształcenie prawnicze. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
4. Sąd Honorowy działa wyłącznie na podstawie statutu i uchwalonego przez siebie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Krajowy Zjazd Delegatów.
W załączeniu przesyłam obowiązujący regulamin , zatwierdzony przez Zjazd .
Dziękuję br. Tadeuszowi Żychlewiczowi za pomoc w odszukaniu w/w regulaminu .
Sądy w bractwach działają w oparciu o zatwierdzone własne statuty i ew. regulaminy .
Z brackimi pozdrowieniami
br.generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC

Regulamin działania Sądu Honorowego
Zjednoczenia Bractw Kurkowych
§ 1. Po wpłynięciu sprawy przewodniczący Sądu powiadamia członków Sądu,
wyznacza miejsce i termin posiedzenia oraz skład rozpatrujący sprawę (nie mniej niż 3
osoby), w tym przewodniczącego składu.
§ 2. Przewodniczący Sądu zawiadamia zainteresowane strony o terminie i miejscu
posiedzenia Sądu informując jJdnocześnie, iż strony mogą składać wyjaśnienia
pisemnie, osobiście lub przez ustanowionych pełnomocników.
§ 3. Termin posiedzenia winien być wyznaczony tak, aby zawiadomienie dotarło do
stron z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
§ 4. 1. Posiedzenie prowadzi przewodniczący składu.
2.Po sprawdzeniu obecności stron lub umocowania pełnomocników,
Przewodniczący składu referuje przedmiot sprawy, a następnie udziela głosu
stronom poczynając od strony, która zwróciła się o rozpatrzenie sprawy przez Sąd
Honorowy.
3. Skład rozpatrujący sprawę, winien dążyć do polubownego rozstrzygnięcia
sprawy.
4.W przypadku, gdy sprawa nie zostanie rozstrzygnięta polubownie – skład
rozpatrujący sprawę wydaje rozstrzygnięcie, które ogłasza przewodniczący.
5.Po wydaniu rozstrzygnięciaJ w przypadku zaistnienia nowych okoliczności
strona ma prawo w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
6.Po upływie terminu 14 dni lub ogłoszeniu rozstrzygnięcia drugiej rozprawy
rozstrzygnięcie Sądu jest ostateczne.
7. Rozstrzygnięcia zapadają większością głosów.
§ 5. l.Przebieg posiedzenia jest protokołowany.
2.Protokół winien zawierać przebieg posiedzenia, a w szczególności: miejsce i
termin posiedzenia, skład Sądu, dane stron, ich pełnomocników, stanowiska stron,
treść ugody lub rozstrzygnięcie wydane przez skład rozpatrujący sprawę
(załącznik nr 1)
3.Jeżeli na posiedzeniu zostanie zawarta ugoda, jej treść wpisuje się do protokołu,
a strony podpisem w protokole potwierdzają zawarcie ugody.
4.Protokół podpisuje przewodniczący składu i protokolant.
5.Rozstrzygnięcie wydane nJ posiedzeniu, w przypadku o którym mowa w § 4
ust.4 – podpisują wszyscy członkowie składu rozpatrującego sprawę.
§ 6.1.0dpis protokołu z posiedzenia zawierający treść ugody doręczany jest stronom.
Stronom doręcza się również rozstrzygnięcie wydane w przypadku, o którym mowa w
§ 4 ust. 4.
2.Strony mają prawo złożyć wniosek o doręczenie odpisu protokołu posiedzenia.
§ 7.1.0bsługę organizacyjną Sądu Honorowego zapewnia Biuro Zjednoczenia Bractw
Kurkowych RP w Poznaniu.
2. Biuro prowadzi rejestr spraw oraz dokumentację spraw rozpatrywanych przez
Sąd Honorowy z podziałem na lata kalendarzowe.
3.Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 2, określa Przewodniczący Sądu
Honorowego ( załącznik nr 2)
Załącznik nr 1.
Protokół
z posiedzenia Sądu Honorowego
w (data i miejsce)
Sąd Honorowy w składzie:
………………………………….. – przewodniczący
…………………………………… – ławnik
…………………………………… – ławnik
…………………………………… – członek sądu
…………………………………… – członek sądu
Powód: ………………………………………………………….
Pozwany: …………………………………………………………
Przedmiot sprawy:
Świadkowie:
Stanowisko powoda:
Stanowisko pozwanego:
Zeznania świadków:
Rozstrzygnięcie Sądu Honorowego (lub treść ugody)
protokolant:
przewodniczący:
załącznik nr 2.
Rejestr spraw prowadzonych przez Sąd Honorowy
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej
SPRAWOZDANIE
Data Numer Powód Pozwany Sprawa Świadkowie Skład Sądu Honorowego Rozstrzygnięcie sprawy