Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2022.04.02 WALNE ZGROMADZENIE ŁTSBK

Przesyłam protokół nr 4 z dnia 28 kwietnia 2022 r. z prośbą o zapoznanie się z jego treścią i ustaleniami.
Zapraszam w najbliższą sobotę do udziału w XXVIII Turnieju Królewskim i spotkaniu brackim , zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami .
Protokół nr 4 / 2022
z posiedzenia Rady Starszych
Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe”
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Posiedzenie odbyło się w siedzibie naszego Bractwa w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej
1.Udział w posiedzeniu wzięli następujący Bracia członkowie Rady Starszych:
1. Ignacy Ścibiorek,
2. Piotr Fryczka,
3. Edward Kulanty
4. Jerzy Kącki,
5. Andrzej Sylwestrzak,
6. Jarosław Wieczorek,
7. Robert Gajewski.
Nieobecni usprawiedliwieni brat Andrzej Kałuża. .
Na wstępie Starszy Bractwa Ignacy Ścibiorek przywitał przybyłych Braci i na podstawie
obecności stwierdził, że Rada Starszych zgodnie ze Statutem władna jest do podejmowania
wszelkich prawomocnych uchwał i wniosków (§ 28 statutu), po czym przedstawił i poddał pod
głosowanie następujący porządek obrad:
Proponowana porządek posiedzenia :
1. ukonstytuowanie się Rady Starszych i określenie zadań i obowiązków
2. organizacja Turnieju Królewskiego w dniu 21 maja 2022 r.
3. udział delegacji brackiej w Wojewódzkich Uroczystościach Trzeciego Maja w Łodzi.
4. sprawy organizacyjne bractwa
Rada Starszych zaproponowany przez Starszego Bractwa porządek obrad postanowiła
przy-jąć jednogłośnie.
Ad. 1 /
Uczestnicy posiedzenia przeprowadzili dyskusję dotyczącą formy działania oraz funkcji w
Radzie Starszych . Brat Ignacy Ścibiorek zadeklarował wcześniejsze zakończenie kadencji po
przeprowadzeniu uroczystości jubileuszowych naszego bractwa.
Rada Starszych Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w nowej kadencji
2022 – 2027 ukonstytuowała się w składzie :
Starszy Bractwa Ignacy Ścibiorek
Podstarszy Bractwa – Piotr Fryczka
Podstarszy Bractwa – Edward Kulanty
Strzelmistrz / Administrator – Jerzy Kącki
Podskarbi Bractwa -Robert Gajewski
Pisarz Bractwa -Andrzej Kałuża
Farynarz Bractwa – Andrzej Sylwestrzak
Ceremoniarz Bractwa – Jarosław Wieczorek
Szczegółowy zakres obowiązków zostanie zaktualizowany
w formie załącznika do statutu.
Składam gratulację i życzę owocnych działań statutowych , w tym organizacji jubileuszu
200 lecia naszego bractwa w roku 2024.
Ad. 2 /
Ustalono ogólny harmonogram XXVIII Turnieju Królewskiego w dniu 21 maja / sobota /
2022 r.
Czas przebiegu :
Do godz. 11.30 – przybycie braci na teren siedziby – rozdzielenie zadań organizacyjnych.
Godz. 12.00 – rozpoczęcie turnieju / salut armatni , hymn ,
przywitanie braci i gości /
– ślubowanie brackie braci – kandydatów
Godz. 12.15 – 16.00 strzelania brackie o :
1. tytuł Króla Kurkowego ŁTSBK
2. statuetkę Złotej Łódzki Brackiej
3. tarczę ŁTSBK – VIP.
4. puchar Hanny Zdanowskiej – Prezydenta Miasta
Łodzi
5. puchar Tobiasza Bocheńskiego – Wojewody
Łódzkiego
6. puchar Grzegorza Schreibera – Marszałka
Województwa Łódzkiego
Godz. 16.00 – 18.00
– wręczenie trofeów królewskich
– wręczenie nagród i dyplomów
– wiwat królewski i raut bracki
Szczegółowy harmonogram organizacyjno -zadaniowy – przedstawi br. Piotr Fryczka –
Podstarszy Bractwa .
Sprawy logistyczne koordynuje br. Edward Kulanty – Podstarszy Bractwa.
Zaproszenie braci i gości – Starszy Bractwa
Przewidujemy w dniu 16 maja / poniedziałek / br. o godz. 17 spotkanie techniczne na
terenie strzelnicy .
Rada Starszych prosi Braci o zarezerwowanie czasu i udział w turnieju .
Ad. 3/
Zbiórka braci biorących udział w jutrzejszych uroczystościach
Święta Trzeciego Maja – do godz. 9.00 w Archikatedrze lub o godz. 10.30 przed Grobem
NŻ.
Wstępnie udział zadeklarowali bracia Jarosław Wieczorek ,
Andrzej Sylwestrzak, Marek Kijański i Ignacy Ścibiorek
Wiązankę zamówi Starszy Bractwa.
Ad. 4/
Poruszono problem częstego załączania się systemu alarmowego na strzelnicy . Są to alarmyfałszywe albo wynikające z pomyłek osób upoważnioonych. Sprawa wymaga wyjaśnienia z
Prezesem KS „Dziesiątka „ LOK.-
Na tym protokół zakończono . –
Starszy Bractwa
bt.generał Ignacy Ścibiorek

============================================================================
ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO .

W dniu 2 bm. odbyło się brackie zgromadzenie sprawozdawcze połączone z wyborami nowych władz , w związku z zakończeniem 5 letniej kadencji. Zgromadzeniu przewodniczył br. Andrzej Kałuża , a sekretarzem zgromadzenia był br. Jarosław Wieczorek .
Powołano komisje statutowe , złożono informacje organów brackich oraz udzielono Radzie Starszych absolutorium. Zatwierdzono na najbliższy rok plan pracy oraz plan finansowy.
Wybrano nową Radę Starszych , Wizytatorów i Sąd Bracki.
W głosowaniu tajnym bracia wybrali br. generała Ignacego Ścibiorka na kolejną V pięcioletnią Starszego Bractwa . Ukonstytuowanie władz nastąpi na najbliższym posiedzeniu RS.
Przed nimi szczególne wezwanie m.in. organizacja jubileuszu 200 lecia bractwa , który będzie obchodzony 7 czerwca 2024 roku !
Tradycją Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego jest
przeprowadzenie wiosennego turnieju strzeleckiego z okazji świąt wielkanocnych. W tegorocznej edycji
– I miejsce zdobył br. Marek Bartel ,
– II – br. Grzegorz Religa
– III br. Robert Gajewski. Gratulacje !
Udział wzięła też nasza młodzież bracka , Maciej Mikołajczyk i Marcin Latek . Kontusze super !
Po złożeniu życzeń świątecznych . uczestniczyliśmy w tradycyjnym ” jajeczku brackim
Wesołych Świąt Wielkanocnych !!!
Ze świątecznymi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBKWięcej zdjęć:
https://pl-pl.facebook.com/public/Ignacy-Ścibiorek-Ignacy-Ścibiorek
https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz?ref=hl
=================================================================================
Szanowni Panowie Bracia !
W imieniu Rady Starszych, mam zaszczyt zaprosić Panów Braci , w dniu 2 kwietnia 2022 r. /sobota/, o godzinie 10.00 /I termin , 10.30 – II termin / na Zwyczajne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego .
Odbędzie się ono w naszej siedzibie w Łodzi, przy ul. Konstantynowskiej 1.
Proponowany porządek obrad Zgromadzenia – zatwierdzony przez Radę Starszych

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór składów Komisji:
– Skrutacyjno-Wyborczej,
– Uchwał i Wniosków.
5. Złożenie sprawozdań:
– Rady Starszych,
– Administratora Strzelnicy,
– Komisji Wizytatorów,
– Sądu Brackiego.
6. Dyskusja, wolne wnioski.
7. Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał o:
– udzieleniu absolutorium Radzie Starszych za 2021 rok,
– zatwierdzeniu wykonania budżetu za 2021 rok,
– przyjęciu uchwały budżetowej na 2022 r.,
– przyjęciu programu działalności oraz terminarza strzelań na 2022 r.
8. Wybory do:
– Rady Starszych
– Sądu Brackiego,
– Komisja Wizytatorów.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Rada Starszych liczy na obecność wszystkich Szanownych Panów Braci.
Ze względów organizacyjnych, w przypadku zdarzenia losowego, uniemożliwiającego udział w Zgromadzeniu, proszę Brata, do przekazania na moje ręce telefonicznej informacji o swojej nieobecności (tel. kom. 602-493-177) lub e-mailowo do dnia 25 marca 2022 roku.

W załączeniu wyciąg z naszego statutu dotyczący zgromadzenia . –
Z brackimi pozdrowieniami br.generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

==================================================================================
Szanowni Panowie Bracia !
Na posiedzeniu Rady Starszych podjęto organizacyjne decyzję techniczne z udziałem wszystkich braci :
1. Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Bractwa 2.04.2022 godz. 10.00
2. Turniej strzelecki o ” Puchar Wiosny ” 2.04.2022 godz. 12.00 /po zakończeniu zgromadzenia /
3. Spotkanie brackie ” Jajeczko brackie ” 2.04.2022 godz. 13.00
Prosimy o zarezerwowanie czasu oraz udział.
Ponadto Podskarbi Bractwa przedstawił informację o stanie finansów brackich , w tym tegorocznych opłatach składek brackich
4.W dniu 24.02.2022 gościliśmy na terenie strzelnicy Jana Maślińskiego – z-cę dyr. Zarządu Zieleni Miejskiej wraz ze współpracownikami .
Podjęto konstruktywne ustalenia w sprawie :
– likwidacji wiatrołomów / drzew , które zatarasowały nasz teren oraz uszkodziły ogrodzenie ,
– działań w zakresie kontynuacji prac modernizacyjnych – wystąpienie do Urzędu Miasta Łodzi.
Bractwo reprezentowali bracia : Jerzy Kącki , Jarosław Wieczorek i Ignacy Ścibiore
Proszę wszystkich Panów Braci o zarezerwowanie czasu w dniu 2 kwietnia / sobota / br. w godz. 10.00-15.00 do udziału w naszym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym , na które serdecznie zapraszam .
brackimi pozdrowieniami br. gnerał Ignacy Ścibiorek Starszy Ł.T.S.B.K.
Szanowni Panowie Bracia !