Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2022.07. 31 posiedzenie Zarządu ZKBS R.P. – Kórnik

Szanowni Panowie Bracia !
Przesyłam do wiadomości ostatni protokół z posiedzenia Zarządu Zjednoczenia KBSRP , z prośbą o zapoznanie się z jego treścią i ustaleniami . Omawiano przede wszystkim sprawy organizacyjne związane z naszą krajową rocznicą 100 lecia powstania zjednoczenia obchodzoną w Poznaniu w dniu 13 sierpnia br. i XX Europejskich Spotkań Historycznych Strzelców w Belgi w dniach 19 – 21 sierpnia br.
Z ustaleń wynika m.in. żeby w Poznaniu wystąpić pod szyldem brackim , reprezentacja naszego bractwa musi liczyć min.6 braci – zapraszam do udziału . –

Z brackim pozdrowieniami
br.generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
=========================================================================================
Dnia 31 lipca 2022 21:06zjednoczenie kbsrp napisał(a):

Szanowne Siostry i Bracia Kurkowi,

W dniu 26.03.2022r. w Kórniku – Bninie odbyło się posiedzenie Zarządu
ZKBS R.P.
Niniejszym przekazuję Wam w imieniu Zarządu Zjednoczenia protokół z
zebrania Zarządu Zjednoczenia w Kórniku – Bninie, zatwierdzony na
sobotnim zebraniu Zarządu w Sierakowie w dniu 16.07.2022r.
Omawiano przede wszystkim sprawy organizacyjne związane z naszą krajową
rocznicą 100 – lecia powstania Zjednoczenia obchodzoną w Poznaniu w dniu 13 sierpnia 2022r. a także przekazano informacje spływajace do Zarządu
Zjednoczenia na temat XX Europejskich Spotkań Historycznych Strzelców
EST w Deinze w Belgii.
Wyiekszość szczegółowych informacji dotyczączacych Jubileuszu w Poznaniu
znajdziecie Siostry i Bracia na stronie Zjednoczenia:
https://bractwa.eu/w-okregach/zarzad-zkbs-rp/238-13-08-2022-r-apel-do-bractw-kurkowych-zkbs-rp.html
http://https://bractwa.eu/w-okregach/zarzad-zkbs-rp/238-13-08-2022-r-apel-do-bractw-kurkowych-zkbs-rp.html
https://bractwa.eu/w-okregach/zarzad-zkbs-rp/234-1-07-2022-r-apel-strzelmistrza-zkbs-rp.html
Natomiast sporo informacji dotyczących EST w Deinze znajdziecie pod
adresem:
http://https://bractwa.eu/w-okregach/zarzad-zkbs-rp/239-21-07-2022-r-informacje-dotycz%C4%85ce-spotkania-w-deinze.html
Organizatorzy EST proszą aby prezesi okręgowi przygotowali listy
delegacji
( co najmniej 6 osobowych ). Na tej podstawie sporządzona zostanie lista
z kolejnością przemarszu. Delegacje Bractw powinny liczyć minimum 6 osób
w pełnym ubiorze organizacyjnym. Mniejsze delegacje czy pojedyńcze osoby
pójdą w grupie okregowej.
Zdecydowanie nie powinny w tej paradzie uczestniczyć osoby nie
posiadające ubioru organizacyjnego. Zdaniem organizatorów polskie
delegacje powinny poszukiwać nowych form zewnętrznej prezentacji, takich
jak np. śpiew, granie na instrumentach, powiewanie flagami, niesienie
banerów,itd.
Apeluję do sióstr i braci aby podróżować ostrożnie i z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Z brackim pozdrowieniem – sekretarz ZKBS RP brat January Bątkiewicz.

Kórnik, 26.03.2022r.

Posiedzenie Zarządu ZKBS RP

W dniu 26.03.2022r. w Kórniku – Bninie odbyło się posiedzenie Zarządu ZKBS RP.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Zarządu ZKBS RP:
1.Larski Krzysztof KCYNIA
2.Pawłowski Andrzej RAWICZ
3.Bątkiewicz January POZNAŃ
4.Wegner Mariusz TUCHOLA
5.Balcerek Marek JUTROSIN
6.Żychlewicz Tadeusz PLESZEW
7.Warzybok Adam OSTRZESZÓW
8.Świgost Jan BYTOM
9.Osiński Maciej RAWICZ
10.Orlik Lech SIERAKÓW
11.Magnuszewski Lech STAROGARD GDAŃSKI
12.Klauza Jan PLESZEW
13.Mazur Jan ZBASZYNEK

Goście zaproszeni i prelegenci:
14.Baranowski Marek KÓRNIK – BNIN
15.Czechowski Roman KÓRNIK – BNIN
16.Golis Andrzej Cyprian TOSZEK
17.Golis Jan TOSZEK
18.Maciejewska Małgorzata JUTROSIN

Pkt. 1. Na wstępie głos zabrał Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski, który serdecznie podziękował za zaproszenie Zarządowi Kórnicko – Bnińskiemu Bractwa Kurkowego i pogratulował osiągnięć w postaci wyjątkowo pięknej siedziby i strzelnicy. Brat Prezes szczególnie serdecznie powitał Prezesa tego Bractwa brata Marka Baranowskiego i zasłużonego członka tego Bractwa brata Romana Czechowskiego.
Prezes Larski powitał także członka Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toszku w osobie Hetmana tego Bractwa brata Andrzeja Cypriana Golisa i członka Bractwa w Toszku brata Jana Golisa. Po otrzymaniu niedawno niezbędnych dokumentów z Bractwa z Toszka Prezes Larski wnosi o poszerzenie programu posiedzenia Zarządu Zjednoczenia o punkt – przyjęcie w szeregi Zjednoczenia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toszku.
Rozpoczynając posiedzenie Zarządu w Kórniku Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski, stwierdził także, że po podpisaniu przez zebranych listy obecności stwierdza kworum w liczbie 12 osób
Obecni na posiedzeniu Zarządu jednogłośnie uchwalili proponowane poszerzenie programu posiedzenia.

W wyniku głosowania Zarząd Zjednoczenia na wniosek brata Prezesa Krzysztofa Larskiego dokonał poszerzenia porządku obrad prawidłowość punkt związany z przyjęciem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toszku do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie

Wobec powyższego prezes brat Larski poprosił Hetmana KBS w Toszku o krótką charakterystykę Bractwa i jego dotychczasowej działalności. Hetman brat Andrzej Cyprian Golis w blisko półgodzinnym wystąpieniu przybliżył zebranym bogatą historię KBS w Toszku a także działania związane z jego reaktywacją i odnawianiem historycznej siedziby. Bractwo liczy 21 braci i prowadzi już ożywiona działalność społeczną i jest zapraszane do udziału jako obserwator w pracach Okręgu Śląskiego naszego Zjednoczenia.
Następnie brat Prezes Zjednoczenia Krzysztof Larski poprosił Sekretarza Zjednoczenia brata Januarego Bątkiewicza aby przedstawił zebranym dokumenty jakie wpłynęły do biura Zjednoczenia od Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toszku.
Po odczytaniu wszystkich dokumentów – tj. wniosków o przystąpienie do Zjednoczenia, informacji z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Statutu brat Sekretarz January Bątkiewicz potwierdził zebranym ich ważność, zgodność z aktualnie obowiązującymi wymogami prawnymi a także wyraził brak zastrzeżeń wobec treści zawartych w nowoczesnym Statucie Bractwa, które byłyby niezgodne z celami statutowymi naszego Zjednoczenia.
Wobec powyższego Sekretarz Zarządu Zjednoczenia brat January Bątkiewicz proponuje rozpatrzeć pozytywnie wniosek KBS w Toszku o wstąpienie w szeregi naszego Zjednoczenia.
Wcześniej jednak, w dyskusji brat January Bątkiewicz zadał pytanie Bratu Hetmanowi to dlaczego chcą wstąpić do naszego Zjednoczenia?
Hetman KBS w Toszku stwierdził, że od dłuższego czasu bracia obserwują życie i wydarzenia w Okręgu Śląskim i zgodnie stwierdzają że tylko uczestnictwo w Zjednoczeniu daje im szanse na pełna działalność bracką w całym regionie.
Brat Strzelmistrz Mariusz Wegner skierował do Hetmana zapytanie, czy ten wie o szkodliwym rozłamie spowodowanym przez prezesa poprzedniego Zarządu Zjednoczenia i kontynuowanej przez niego oszczerczej działalności a także czy KBS w Toszku bierze w tym udział ?
Hetman Golis stwierdził dobitnie, że wie o tym ale ani on ani nikt z braci KBS w Toszku nie bierze udziału w tym niecnym procederze.
Chorąży Zjednoczenia brat Marek Balcerek był zainteresowany wiedzą czy Toszek jest miastem i jak dużym? Brat Hetman Golis odpowiedział, że owszem, jest miastem historycznie starym, posiadającym pięknym zamek i liczy ok. 5 tys. mieszkańców.
Wobec braku pytań i zarzutów nastąpiło głosowanie, w wyniku którego Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toszku zostało również jednomyślnie przyjęte do Zjednoczenia z dniem 1 kwietnia 2022r jako nasza 125 organizacja bracka !

W wyniku głosowania Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o przyjęciu do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toszku.

Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski serdecznie pogratulował nowemu Bractwu i stwierdził, że KBS w Toszku leży geograficznie w granicach Okręgu Śląskiego Zjednoczenia a Prezes tego Okręgu brat Jan Świgost był bardzo aktywny w procedurze akcesyjnej. Dlatego proponuję się, aby nowe Bractwo zostało uchwałą Zarządu Zjednoczenia przydzielone do Okregu Śląskiego naszego Zjednoczenia.

W wyniku głosowania Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o przydzieleniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toszku do Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.

Pkt.2 Następnie Sekretarz Zarządu Zjednoczenia brat January Bątkiewicz zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu w Będlewie w dniu 18.12. 2021r. Treść protokołu skorygowaną przez wcześniej wniesione poprawki przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 3 Prezes brat Krzysztof Larski przedstawił następujące działania członków Zarządu pomiędzy posiedzeniami Zarządu Zjednoczenia:
– miały miejsce kontakty z Kancelarią Prawną i działania mające na celu przyspieszenie prac związanych z rejestracją nowych władz Zjednoczenia która ostatecznie nastąpiła w dniu
10. XI.2021r.,
– odbyło się spotkanie w Urzędzie miasta Poznania z Prezydentem Poznania, omawiające wszelkie kwestie dotyczące organizacji obchodów 100 lecia naszego Zjednoczenia.
Prezydent Poznania mimo aktualnych wydarzeń na Ukrainie nie przewiduje odwoływania żadnych przewidzianych na dzień obchodów Jubileuszu w dniu 13 sierpnia 2022r.
– skierowano także do Urzędu Miejskiego pismo o przekazanie na czas imprezy w użytkowanie terenów Parku Szelągowskiego. Wiąże się to z instalacją tymczasowej strzelnicy,
– Prezes Zjednoczenia odbył także spotkanie robocze z wydawnictwem POSNANIA odpowiedzialnym za nasze wydawnictwo jubileuszowe.
– miało też miejsce spotkanie z Wojewodą Wielkopolskim, na którym omawiano formy pomocy finansowej a także ponownie padła deklaracja o przyznaniu zasłużonym braciom 5 odznaczeń państwowych.
– Prezes Zjednoczenia odczytał zebranym treść pisma które skierował do Bractwa Husarz z Wrocławia, które wystąpiło z naszego Zjednoczenia.
– Prezes Zjednoczenia Krzysztof Larski zaznajomił także członków Zarządu z treścią pisma z podziękowaniami i słowami najwyższego uznania, jakie skierował do brata Zbigniewa Wierzbickiego z Wrocławia, który poświęcił swój cenny czas, wiedzę prawniczą i zatrudnił za swoje środki finansowe prawników reprezentujących nasze Zjednoczenie w pierwszej fazie zaistniałego konfliktu prawnego.

Pkt. 4 W kolejnym punkcie Prezes brat Larski wyraził swoja opinię na temat roli Zjednoczenia wobec konfliktu na Ukrainie. Głównie polega to na koordynowaniu pomocy naszych zjednoczonych Bractw, które są niezależnymi, samodzielnymi i samorządnymi jednostkami dysponującymi swoimi budżetami. Został powołany koordynator krajowy Zjednoczony w osobie brata sekretarza Januarego Bątkiewicza, którego poproszono o sprawozdanie ze swojej działalności.

Sekretarz Zjednoczenia brat January Bątkiewicz podzielił się z zebranymi swoimi uwagami na temat działań pomocowych. Zagrożenie wojna stało się bezdyskusyjnie naszą sprawa wspólną i dlatego uznałem że warto i należy przyjąć zaproponowaną mi przez brata Prezesa role koordynatora pracy Bractw Kurkowych naszego Zjednoczenia abyśmy mogli wspólnie pracować w imię naszych europejskich wartości.
Komunikaty miały zarazić dobrą motywacja zjednoczone Bractwa i przekazywać im wiedzę i umiejętności działania pomocowego na rzec Ukrainy. A wiec np. treningi strzeleckie i towarzyszące im obostrzenia prawne, zbiórki i strzelania charytatywne. I to się udało.
I w ten sposób powstała siatka przywódców akcji pomocowej w naszych Okręgach.
Opierała się ona na braciach Prezesach Okręgowych a także na co bardziej energicznych Prezesach Bractw. Inicjatywy pomocowe pojawiały się i znikały, odgrywając konkretne role
a motywacją wszystkich była świadomość przyczyniania się do sprawy pomocy uchodźcom w obliczu wojny. Pomoc bracka nie jest jednak trwała – kończy się wraz z końcem emocjonalnej formy pomocy uchodźcom. Ukazało się 20 komunikatów w pełni opisujących działania naszych Bractw. Dziękuję serdecznie wszystkim za okazaną pomoc i inicjatywę oraz składam wyrazy głębokiego uznania i szacunku.

W nawiązaniu do tej wypowiedzi brat Prezes Zjednoczenia Krzysztof Larski zaproponował podjęcie uchwały o konkretnej formie pomocy udzielonej ze środków finansowych Zjednoczenia. Strzelmistrz brat Mariusz Wegner zaproponował aby Zjednoczenie udzieliło konkretnej pomocy podłączonej do transportów na Ukrainę, kontrolowanych przez Bractwa.
Prezes Okręgu Szamotulskiego brat Lech Orlik był zainteresowany gdzie konkretnie ta pomoc trafi. Po dyskusji brat Prezes Larski zaproponował kwotę 10 tys. złotych, co spotkało się z aprobatą członków Zarządu.

W wyniku głosowania Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zabezpieczeniu kwoty
10 tys. złotych na pomoc dla walczącej Ukrainy.

Chorąży Zjednoczenia brat Marek Balcerek zaproponował aby do tej kwoty dołączyć środki przekazane na Zakon św. Sebastiana. Starszy Bractwa w Kórniku brat Marek Baranowski zaproponował natomiast aby ta pomoc trafiła m.in. do Łucka, gdzie są nasi zaprzyjaźnienie bracia ukraińscy.

Pkt. 5 Odbyło się spotkanie robocze w wydawnictwie w Poznaniu i ustalono już wszystkie szczegóły dotyczące jubileuszowego albumu. Decyzją Zarządu Zjednoczenia część wprowadzająca w albumie będzie także w językach angielskim i niemieckim.
Prezes Larski poinformował że w końcowej fazie realizowany jest także projekt medalu
100 – lecia oraz zaproponował ufundowanie przez Zjednoczenie specjalnego okolicznościowego Tablo wręczanego przez członków Zarządu na specjalnie zorganizowanych przez Bractwa jubileuszowych turniejach strzeleckich.
Przy jednym głosie przeciwnym brata Strzelmistrza Mariusza Wegnera podjęto decyzję
o ufundowaniu 10 szt. jubileuszowych Tablo.
Następnie Zarząd dyskutował formę zaproszenia i obecności na imprezie w dniu 13 sierpnia gości specjalnych.
Omawiano także szczegóły logistyczne związane z ustalonym już ramowym programem obchodów jubileuszowych.
Prezes Okręgu leszczyńskiego brat Maciej Osiński zadał pytanie – kto będzie mógł strzelać o tytuł króla 100-lecia Zjednoczenia ? To ważne, ponieważ zwycięzca tego zaszczytnego tytułu wchodzi do finału strzelania o tytuł Króla Europy w Deinze w Belgi.

W wyniku głosowania Zarząd Zjednoczenia przy jednym głosie wstrzymującym się podjął uchwałę że o tytuł Króla 100-lecia Zjednoczenia strzelać mogą:

1.Aktualny Król Bractwa lub jeśli takowy nie może przybyć Król ubiegłoroczny,
2.Aktualni Zielonoświątkowi Królowie Okręgu,
3.Wszyscy Królowie Zjednoczenia.
4.Król Europejski EGS
5.Zwycięzcy I miejsca w Jubileuszowych Turniejach Strzeleckich Strzeleckich o Ryngraf 100lecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Strzeleckich R.P.

Pkt. 6 Brat Prezes Larski na wstępie do omawiania spraw finansowych zapoznał członków Zarządu Zjednoczenia z pozytywną sytuacją finansową naszego Zjednoczenia i zapewnił, że nie posiadamy żadnych zobowiązań finansowych.
Omawiając kolejne sprawy majątkowe Zjednoczenia Wiceprezes Zjednoczenia brat Andrzej Pawłowski poinformował że wyjaśnił sytuację związaną z urządzeniami do wytwarzania medali o wartości 3.5 tys. złotych, zakupionym jeszcze przez poprzedni Zarząd. Są one w posiadaniu pana Piotra Pacholskiego z Poznania, który przysłał do zarządu pismo z którego wynika że po 3 letniej przerwie wznawia działalność wytwórczą i proponuje współpracę po starych cenach. Okręg Leszczyński już wznowił z nim współpracę i kupuje w tym roku medale. Skarbnik Zjednoczenia brat Tadeusz Żychlewicz przypomniał perturbacje z poprzednich lat związane z tym wytwórcą i odradza z nim współpracę.
W dyskusji nt. zebrania dodatkowych środków poza składkami członkowskimi pierwszy głos zabrał Prezes Okręgu Śląskiego brat Jan Świgost przekazał zebranym że postanowił zmienić w Okręgu Śląskim sposób finansowania medali – bracia otrzymują medale a koszty ponoszą Bractwa lub Okręgi.
Brat Prezes Larski podsumowując podał że posiadamy wystarczające ilości medali, które wystarczą na bieżące potrzeby Bractw.

Pkt. 7 Prezes Okręgu Leszczyńskiego Brat Maciej Osiński zaapelował o wstrzemięźliwość w przyznawaniu wysokich odznaczeń. Odpowiadając na to brat Prezes Larskich zauważył że wielu odznaczonych jest w podeszłym wieku a ich wieloletnie zasługi nie podlegają dyskusji.
Statystyka wskazuje jednak, że w aktualnej kadencji ilość odznaczeń opiniowanych przez Zarząd jest podobna a może nawet mniejsza niż w poprzednich latach.
Także Prezes Okręgu Ostrowskiego brat Adam Warzybok zaapelował o nie ograniczanie się Bractw w Zjednoczeniu w nagradzania odznaczeniami najlepszych braci. Często są to ludzie w podeszłym wieku i należy mieć to także na uwadze. Nagradzajmy najlepszych i cieszmy się
z ich aktywności brackiej.
Prezes Okręgu Centralnego brat Jan Klauza zdecydowanie zaprotestował przeciw propozycji Skarbnika brat Tadeusza Żychlewicza obciążania dekorowanych Krzyżem Wielkim dobrowolnymi wpłatami.
W wyniku głosowania Zarządu wniosek brata Żychlewicza głosami 10 za i 2 wstrzymującymi się przepadł.

Kontynuując temat odznaczeń Prezes Krzysztof larski poinformował Zarząd, że do biura Zjednoczenia wpłynęły 4 wnioski o nadanie Krzyża Wielkiego. Dwa wnioski z Okręgu Pomorskiego, i po jednym wniosku z Okręgów Ostrowskiego i Prezesa Zjednoczenia. Wniosek z Okręgu Ostrowskiego został wycofany do uzupełnienia. Prezes Okręgu Pomorskiego brat Lech Magnuszewski przedstawił kandydatury braci Józefa Baski
i Zdzisłąwa Stochelskiego. Są to bracia wyjątkowo zasłużeni dla Okręgu Pomorskiego
i z całym honorem są przedstawieni do tak wysokiego odznaczenia.
Prezes Larski w wyczerpujący sposób przedstawił także wniosek dotyczący kandydatury Wiceprezesa Zjednoczenia brata Andrzeja Pawłowskiego. Ogrom pracy i czasu jaki brat Pawłowski poświęcił w ostatnich kilkunastu latach dla Zjednoczenia zasługuje na uhonorowanie go najwyższym odznaczeniem naszego Zjednoczenia.
Po wyczerpującej dyskusji nad kandydaturami i potwierdzeniu faktów podanych we wnioskach Zarząd Zjednoczenia przystąpił do głosowania tajnego.
Prezes Krzysztof Larski przedstawił następujące wnioski o przyznanie Krzyża Wielkiego:
– brat Józef Baska z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim,
– brat Zdzisław Stochelski z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach,
– brat Franciszek Lisiak z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie,
– brat Andrzej Pawłowski z Bractwa Kurkowego w Rawiczu,
W głosowaniu poszczególnie kandydatury otrzymały następujące poparcie:
– brat Józef Baska – 13 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych,
– brat Zdzisław Stochelski – 12 za, 0 wstrzymujący się, 1 przeciwny,
– brat Franciszek Lisiak – 12 za, 1 wstrzymujących się, 0 przeciwnych,
– brat Andrzej Pawłowski – 13 za. 0 wstrzymujący się, 0 przeciwnych,

Zarząd przekazał pozytywnie zaopiniowane w/w wnioski Kapitule Orderu.

Pkt. 8 Wiceprezes brat Andrzej Pawłowski przygotował także dla Zarządu analizę kosztów funkcjonowania Zjednoczenia, którą przedstawił zebranym. Apelował aby Zarząd podjął działania zmierzające do bezpiecznej polityki finansowania kosztów Zjednoczenia. Poruszał także kwestię wysokości składek członkowskich Zjednoczenia.
Sekretarz Zjednoczenia brat January Bątkiewicz zwrócił uwagę bratu Skarbnikowi, że mając
na uwadze galopującą inflację warto zastanowić się nad przeniesieniem lokat do banku oferującego wyższe oprocentowanie.

Pkt. 9 Prezes brat Larski poprosił w kolejnym punkcie o wyjaśnienie sytuacji wynikłej w Okręgu Śląskim, dotyczącej objęciem patronatem przez Okręg Śląski nad zjazdem Zakonu Templariuszy. Prezes Okręgu Śląskiego brat Jan Świgost stwierdził że o niczym takim nie wie, nie zna sprawy, poprosił o przybliżenie mu tematu i obiecał wyjaśnienie tematu.
Mimo zbieżnych celów i charakteru działalności, naganne jest to że Zarząd Zjednoczenia o takim fakcie nie ma pojęcia, nie jest powiadamiany i jest to groźne dla naszego wizerunku publicznego. Prezes Okręgu Pomorskiego brat Lech Magnuszewski stwierdził, że w imię dobrej i właściwej współpracy Zarządu z Okręgami należy zachować podległość decyzyjną w Zjednoczeniu.
Prezes brat Jan Świgost będąc przy głosie przedstawił swoją pozytywną rolę w procesie przyjmowania Bractwa z Toszka do Zjednoczenia i podziękował członkom Zarządu Zjednoczenia za decyzję o przyjęciu tego Bractwa do naszego ruchu. Jednocześnie wnioskuje aby Zarząd Zjednoczenia zorganizować w siedzibie Bractwa w Toszku.

Pkt. 10 Sekretarz Zarządu Zjednoczenia brat January Bątkiewicz odczytał pismo jakie na adres Zjednoczenia przysłał Zarząd Bractwa Kurkowego w Chodzieży. Pismo dotyczy uprawnień strzeleckich posiadanych przez Bractwa Kurkowe i zostało przekazane bratu Strzelmistrzowi Wagnerowi.
Brat Strzelmistrz w nawiązaniu do tego tematu odczytał propozycję pisma z propozycją partnerskiej współpracy do dwóch Ministerstw Rządu RP.

W sprawie wyborów władz Zjednoczenia głos zabrał także prezes Okręgu Poznańskiego brat Jan Mazur, który zapytał się o wykładnie prawną związaną z wyborami władz i epidemią.
W odpowiedzi Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski wyraził opinię, że wszyscy czekamy na decyzję Rządu ogłaszającą odwołanie epidemii. Jeśli taka zapadnie to z pewnością Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich odbędzie się w dogodnym dla wszystkich terminie na jesieni tego roku.
Prezes Okręgu Śląskiego brat Jan Świgost przekazał zebranym że w kwietniu odbędzie się normalne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Śląskiego, ponieważ Zarząd Okręgu chce w normalnym trybie dokonać rozliczeń finansowych i podjąć decyzje organizacyjne.
Chorąży Zjednoczenia brat Marek Balcerek poinformował członków Zarządu że po 2 letniej przerwie rusza ponownie pielgrzymka Bractw Kurkowych na Jasną Górę w Częstochowie i zaprasza wszystkich do uczestnictwa w dniu 2 maja br. W pielgrzymce będzie z pewnością uczestniczył sztandar Zjednoczenia.
Strzelmistrz Zjednoczenia brat Mariusz Wegner wrócił do sprawy rozliczenia winnych fałszywych opinii i donosów, będących przyczyną kryzysu w Zjednoczeniu. Uważa że trzeba opublikować dokumenty które były sfabrykowane podczas rozpraw sądowych przeciw członkom aktualnego Zarządu. Osoby takie bezczelnie uczestniczą ciągle w naszym ruchu
a powinni być osądzeni i wykluczeni.
Strzelmistrz poinformował również że wygeneruje komunikat do wszystkich Bractw o zgłaszanie kandydatur na Strzelanie o tytuł Króla Europejskiego w Belgii.

Prezes Okręgu Pomorskiego Lech Magnuszewski poparł brat Strzelmistrza Wegnera w sprawie ukarania osób tzw. zdradliwych, które nie powinny brać udziału w naszym ruchu. Bezkarność osób szkodzących Zjednoczeniu powinna się skończyć. Brat Magnuszewski stwierdził że Zarząd Zjednoczenia nie powinien tolerować takiej sytuacji i wnioskuje o konkretne działania wobec szkodników i autorów szkalujących pism, opinii i donosów.
W imię prawa i honoru naszego ruchu. Na Kongresie tacy ludzie nie mają prawa już ani reprezentować kogokolwiek ani wpływać na nasze dalsze losy.
Prezes Okręgu Ostrowskiego brat Adam Warzybok potwierdził tylko opinię brata Magnuszewskiego że bracia na spotkaniach okręgowych domagają się ukarania winnych.

Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski w odpowiedzi na te opinie poinformował że przekazał już Kancelarii Prawnej sprawę napiętnowania i ukarania zdradliwych braci.

Pkt. 11 Na zakończenie posiedzenia brat Prezes Larski oraz brat Prezes Lech Orlik poinformowali że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w siedzibie Bractwa w Sierakowie.

Około godziny 19.00 posiedzenie Zarządu ZKBS RP w Kórniku – Bninie zakończono.

Podjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 26.03.2022r.
w Kórniku – Bninie uchwały:

UCHWAŁA 01/ZZ/03/2022
Zarząd Zjednoczenia podejmuje uchwałę następującej treści:
Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP na wniosek brata Prezesa Krzysztofa Larskiego dokonał poszerzenia porządku obrad o punkt związany z przyjęciem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toszku do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.

Przyjęto uchwałę jednogłośnie – 12 osób za.

Głosowanie:
12 -za