Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ltsbk/public_html/ltsbk.vipserv.org/ltsbk/wp-content/themes/fluida/includes/loop.php on line 270

2023.03.25 TURNIEJ STRZELECKI OKRĘGU CENTRALNEGO ZKBSRP

Temat: TURNIEJ STRZELECKI OKRĘGU CENTRALNEGO ZKBSRP – ŁODŹ 25.03.2023.
Szanowni Panowie Bracia !
Na strzelnicy Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego odbył się turniej strzelecki o Tarczę św. Sebastiana i Puchar br. Jana Klauzy -Prezesa OC .
Udział w nim wzięło ponad trzydziestu uczestników z bractw naszego okręgu.
– Tarczę Św. Sebastiana – zdobyła siostra Katarzyna Gajewska z Bractwa Świętokrzyskiego , drugie – br. Leszek Lubowicki , trzecie br. Robert Gajewski z Bractwa Łódzkiego.
– Puchar Przechodni br. Jana Klauzy wystrzelała s. Katarzyna Gajewska z Bractwa Świętokrzyskiego , drugie miejsce zdobył br. Paweł Pastuszka z Bractwa Radomskiego , zaś trzecie br. Leszek Lubowicki .
Nagrody wręczali br. Jan Klauza – Prezes i Ignacy Ścibiorek – Wiceprezes OC.
Za organizację turnieju odpowiedzialny był br. Rober Gajewski , a strzelna prowadził br. Jerzy Kącki . Raut serwował br. Andrzej Sylwestrzak .
Podziękowania !!!
Więcej fotek na FB : https://www.facebook.com/ignacyscibiorek.ignacyscibiorek oraz OC I ŁTSBK . – Z brackim pozdrowieniami br. generał Ignacy Ścibiorek Wiceprezes OC
Starszy ŁTSBK
Zdjęcia br. Marcin Latek


===============================================================================

Dnia 25 marca 2023 20:52 ZARZAD OC ZKBS RP napisał(a):

W dniu 25 marca / sobota / 2023 Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe było gospodarzem walnego zebrania sprawozdawczo wyborczego Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Kurkowych Rzeczpospolitej Polskiej .
Przybyły delegaci bractwa kurkowe z Warszawy , Terespola , Sieradza , Radomia , Otwocka , Łasku , Konstantynowa Lub. Kielc , Kalisza , Ciechanowca , Broku i Łodzi .
Gratulacje dla br. Jana Klauzy – Prezesa !
Dziękujemy za przybycie i udział w zebraniu i turnieju strzeleckim !
Więcej informacji wkrótce !
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich

======================================================================================
Temat: Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze i Turniej Strzelecki Okręgu Centralnego ZKBSRP – 25.03.2023 .
Kalisz 25 . 02 . 2023
Szanowni Panowie
Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci Bractw Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej .

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, zgodnie ze Statutem Zjednoczenia par. 44 pkt. 2 , zaprasza Delegatów poszczególnych Bractw na Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów Okręgu Centralnego , które odbędzie się w Łodzi w dniu 25 marca /sobota / 2023 r .

Miejsce siedziba Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego ul. Konstantynowska 1 , Rozpoczęcie o godz. 11.00 .

Proponowany porządek zebrania:
Otwarcie zebrania, zatwierdzenie porządku.
Wybór przewodniczącego zebrania.
Wybór komisji Mandatowo – Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie Prezesa za okres 2018 -2022 r.
Sprawozdanie Skarbnika Okręgu .
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie Sądu Honorowego.
Dyskusja nad sprawozdaniami oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu .
Wybory. Prezesa Okręgu. Zarządu Okręgu. Komisji Rewizyjnej. Sądu Honorowego.
Podjęcie uchwał.
Sprawy organizacyjne.
Zakończenie zebrania.
Sprawy organizacyjne zebrania :
1. Brak quorum w wyznaczonym terminie spowoduje odbycie zebrania w tym samym dniu pół godziny później niezależnie od liczby obecnych.
2 . Bractwo składa na piśmie nazwiska Delegatów i przesyła na mój adres biuro@ogrobud.pl do dnia 18 marca 2023 r., w celu wydrukowania listy i mandatów. W dniu zebrania składa pismo z powyższymi pełnomocnictwami podpisane i opieczętowane na druku wzór Zjednoczenia – załącznik /.
3 . Każdemu bractwu przysługuje jeden mandat na 10 członków, zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu Centralnego par. 41 pkt. 3 statutu Zjednoczenia – Warszawa , grudzień 2022 . Brak zgłoszenia i nieopłacenia składki spowoduje nie wydania mandatów do głosowania .
4. Zgodnie ze statutem par. 36 pkt. 2 każde bractwo zobowiązane jest wpłacić z góry, do dnia 1 marca składki członkowskiej na rzecz Zjednoczenia. Potwierdzenie zapłaty / wyciąg z konta / musi być przekazane do dnia 18 marca 2023 r. 2022r na mój adres email. Tylko opłacona składka upoważnia bractwo do uczestnictwa w Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym. Na sali obrad mogą przebywać tylko wybrani i zgłoszeni Delegaci.
5 . Stan ewidencyjny bractw kurkowych Okręgu Centralnego ZKBS RP przedstawia skan dokumentu ewidencyjnego za rok 2022 przesłanym i zgłoszonym do Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej . W przypadku zmian danych organizacyjnych własnego bractwa / ilość członków . numerów telefonów , władz , adresów / wymagalne jest zgłoszenie drogą elektroniczną do dnia 18 marca br , a na piśmie w dniu zebrania .
6 . Ze względów organizacyjnych delegaci proszeni są o przybycie do siedziby Łódzkiego Bractwa Kurkowego do godz. 10.45 .
7. Po zakończeniu Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego zostanie przeprowadzony Turniej Strzelecki Okręgu Centralnego :
– o Tarczę Świętego Sebastiana
– o Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP .
W turnieju mogą wziąć udział delegaci i wszyscy bracia z naszego okręgu . Więcej informacji wkrótce . –
Z brackim pozdrowieniem
Jan Klauza Prezes Okręgu Centralnego
================================================================================
Szanowni Bracia !
Turniej Okręgu Centralnego ZKBSRP o Tarczę świętego Sebastiana oraz Puchar Przechodni Prezesa okręgu Centralnego przeprowadzony zostanie w oparciu o dotychczasowe regulaminy i zasady .
Czas rozpoczęcia turnieju ok. godz. 13 – stej , ale po zakończeniu Zebrania . Udział w nim mogą brać delegaci i wszyscy bracia kurkowi tylko z naszego okręgu.
W imieniu Zarządu Okręgu serdecznie zapraszam.
Z brackim pozdrowieniami br. generałIgnacy Ścibiorek Starszy ŁTSBK Wiceprezes OC
====================================================================================
Szanowni Panowie Bracia
Starsi / Prezesi / Komendanci / Hetmani
Bractw Okręgu Centralnego ZKBSRP !

Informuję ,że w wyznaczonym terminie organizacyjnym żadne bractwo naszego okręgu , nie potwierdziło swojego udziału , w zaplanowanym na dzień 21 stycznia br. Turnieju o Tarczę św. Sebastiana i Puchar Prezesa OC ZKBSRP. W związku z koniecznością zachowania formuły okręgowej jesteśmy zmuszeni zmienić jego termin.
W nawiązaniu do podjętej uchwały przez Zarząd Zjednoczenia KBSRP , o odbyciu w dniu 22 kwietnia br. Kongresu Zjednoczenia i koniecznością przeprowadzenia w miesiącu marcu Zgromadzeń Sprawozdawczo – Wyborczych w poszczególnych okręgach , postanowiliśmy połączyć te dwa ważne wydarzenia brackie.
Przy akceptacji decyzji przez br. Jana Klauzy – Prezesa Okręgu Centralnego , ustalamy nowy termin odbycia Zgromadzenia Okręgu Centralnego / delegaci /w dniu 25 marca / sobota / 2023 r / godz. rozp. 11.00 / oraz odbycia turnieju strzeleckiego / wszyscy zainteresowani bracia / o Tarczę św. Sebastiana i Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej.
Zgromadzenie i turniej strzelecki odbędą się w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi.
Więcej szczegółów organizacyjno – technicznych Prezesa Okręgu Centralnego w późniejszym terminie . –
pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
Starszy ŁTSBK