Rada Starszych 27.06.19

Szanowni Panowie Bracia Rady Starszych!
W dniu 08.07.2019 delegacja naszego bractwa w składzie :  Dariusz Dolecki , Jarosław Wieczorek i Ignacy Ścibiorek , spotkała się z p. Hanną Zdanowską – Prezydentem Miasta Łodzi. W rozmowach uczestniczył też p. Adam Wieczorek – Wiceprezydent .
Spotkanie dot. stanu technicznego obiektów strzelnicy oraz koniecznych działań modernizacyjnych.
Więcej informacji wkrótce.
Wszystkim Panom Braciom i  Rodziną , Rada Starszych życzy twórczego wypoczynku letniego.-
Z brackimi pozdrowieniami
Br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

Protokół nr 6 / 2019
z posiedzenia Rady Starszych
Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe”
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Posiedzenie odbyło się w siedzibie naszego Bractwa w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 1.
Udział w posiedzeniu wzięli następujący Bracia członkowie Rady Starszych:
1. Ignacy Ścibiorek,
2. Jarosław Wieczorek,
3. Dariusz Dolecki,
4. Andrzej Kałuża,
5. Andrzej Sylwestrzak
6. Ryszard Jaworski.
Nieobecni usprawiedliwieni – Edward Kulanty, Jerzy Kącki.
Na wstępie Starszy Bractwa brat Ignacy Ścibiorek przywitał przybyłych Braci i na podstawie obecności stwierdził, że Rada Starszych, zgodnie ze statutem jest władna do podejmowania uchwał i wniosków, następnie przedstawił i poddał pod głosowanie następujący porządek obrad:
1. Sprawozdanie ze zjazdu / spotkania Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w dniu 22 czerwca br. w Toruniu oraz turniejach strzeleckich o tytuł Mistrza Zjednoczenia.
2. Informacja ze spotkania z Prezydentem Miasta Łodzi w dniu 11 czerwca br.
3. Ocena realizacja brackiego planu pracy w I półroczu br.
4. Informacja o działalności Sekcji Strzeleckiej w I półroczu.
5. Informacja o opłacalności składek i finansach bractwa.
6. Stan techniczny strzelnicy – zadania Rady Programowej.
7. Sprawy bieżące.
Ad 1. Sprawozdanie ze zjazdu/spotkania Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w dniu 22 czerwca br. w Toruniu oraz turniejach strzeleckich o tytuł Mistrza Zjednoczenia.
Sprawę omówił Brat Starszy. Nie wiadomo co dalej z wyrokiem sądowym dot. działalności Zarządu Zjednoczenia. Na 126 bractwa było 39 . Z Okręgu Centralnego byliśmy my, Kalisz, Sieradz, , Świętokrzyskie , Sieradzkie , Drohickie.
Nowy zarząd przyjął do Zjednoczenia 2 Bractwa, w tym ponownie warszawskie. Do Prezydium powołano Starszego Bractwa Ignacego Ścibiorka. Powołano komisję skrutacyjną w jej skład wszedł Brat Dolecki. Wycofano się z punktu co do uporządkowania odznaczeń funkcyjnych. . W Warszawie powstało nowe / stare Bractwo , które zostało wpisane do KRS-u i przyjęte do Zjednoczenia KBS RP..
Okazało się pod koniec obrad, że zakwestionowano prawomocność wyboru wielu bractw kurkowych , w tym też naszej delegacji ,która w proteście też opuścili obrady. Z tego względu stwierdziliśmy, że powinniśmy wystąpić z pismem. Była bardzo ciekawa ciekawa część artystyczna z udziałem władz samorządowych Torunia..
Ad 2. Informacja ze spotkania z Adamem Wieczorkiem – Wiceprezydentem Miasta Łodzi w dniu 11 czerwca br., w którym wzieli udział bracia Ignacy Ścibiorek i Jarosław Wieczorek .
Były dokładnie omówione tezy naszego pisma z informacją o dotychczasowych pracach oraz propozycjami poprawy stanu techniczego infrastruktury strzelnicy. Możemy liczyć na wsparcie naszych działań przez Urząd Miasta Łodzi.
Ustalono termin spotkania z Prezydent Hanną Zdanowską na dzień 8.07.19 r. na godz. 14.
Ad 3. Ocena realizacja brackiego planu pracy w I półroczu br. Zrealizowano wszystkie punk-ty. Najważniejszy Jubileusz 25 lecia reaktywowania działalności i 195 – lecia założenia wypadł bardzo dobrze.
W miesiącu wrześniu łódzkie bractwo będzie też organizatorek turnieju strzeleckiego o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Centralnego ZKBS RP.
Ad 4. Informacja o działalności Sekcji Strzeleckiej w I półroczu. Nie było sprawozdawcy.
Punkt pozostawiony na termin późniejszy.
Ad 5. Informacja o opłacalności składek i finansach bractwa. Mamy stabilizację finansową. Jest 12 tys. zł na koncie. Szczegóły w zestawieniu Brata Podskarbiego. W żywej gotówce 2 tys. zł.
Ad 6. Stan techniczny strzelnicy – zadania Rady Programowej. Odłożona, po rozmowach z Prezydent. Co do Rady Programowej Starszy rozmawiał z Posmykiem i Kałużnym. My zrobiliśmy w miesiącu maju porządek – wycięcie trawy i sprzątanie obiektów strzelnicy., powinni zrobić to samo. Dalsze działania po rozmowie z Prezydent Miasta Łodzi..
Ad 7. Sprawy bieżące. Nie poruszono.
Na tym posiedzenie zakończono.
Pisarz Bractwa Starszy Bractwa
Andrzej Kałuża Ignacy Ścibiorek