Zjazd delegatów ZKBSRP

Szanowne Siostry i Bracia Kurkowi,
W załączeniu przesyłam zawiadomienie o zwołaniu Zjazdu delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w dniach 22.06.2019r. w Toruniu
Pozdrawiam
Iwona Mądra
Biuro Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
Zjazd Torun

Program Zjazdu Zjednoczenia KBS RP
Toruń 22-23 czerwca 2019r.
Informacje szczegółowe

W nawiązaniu do rozesłanego już bractwom programu Zjazdu podajemy informacje szczegółowe.

22 czerwca sobota

10.00 – 12.00 rejestracja delegatów Central Park ul. Szosa Bydgoska 3. Delegaci winni posiadać
pisemne, imienne upoważnienie władz bractwa do brania udziału w Zjeździe. Nie otrzymają
mandatu delegaci z bractw, które nie mają uregulowanych jakichkolwiek należności na rzecz
Zjednoczenia. Zaleca się składkę i inne należności uregulować na konto przed Zjazdem.

12.30 – 17.00 Obrady Zjazdu Central Park sala audytoryjna

14.00 – Przerwa w obradach – obiad dla delegatów restauracja Central Park

18.30 do 19.30 w Central Park odbędzie się Uroczysty Zjazdowy Raut Bracki z władzami województwa i miasta.

STRZELANIA

Strzelnica KBS Toruń Szosa Chełmińska 212 Fort VI im. Księcia Jaremy Wiśniowieckiego. Dojazd ulicą Bractwa Kurkowego.

Rozpoczęcie strzelań 13.00 zakończenie 17.00

Strzelania Zjazdowe.

Szczegółowe warunki w załączonym Regulaminie Strzelań Zjazdowych i Kongresowych :

Strzelanie o tytuł Mistrza Zjednoczenia A.D.2019
Za I , II i III miejsce medale srebrne

Strzelanie o tytuł Młodzieżowego Króla Zjednoczenia A.D.2019
Z uwagi na fakt, że strzelanie odbywa się do kura rozpoczęcie strzelań wyznacza na godz. 15.00 Drużyny muszą stawić się na strzelnicy o godz. 14.00 celem rejestracji.
Za I, II i III miejsce medale srebrne.
Dekoracja zwycięzców bezpośrednio po strzelaniu na strzelnicy.

Strzelanie do Tarczy Charytatywnej Zjednoczenia
Za I miejsce dyplom i tarcza ozdobna. Za II i III miejsce dyplomy

Tarcza o Klejnot Przechodni Strzelmistrza Zjednoczenia
Za I miejsce Klejnot Przechodni Strzelmistrza Zjednoczenia i medal srebrny na własność. Za II i III miejsce medale srebrne. Na klejnocie zdobywca na swój koszt ma prawo wygrawerować swoje nazwisko, rok zdobycia i nazwę bractwa do którego należy.

Tarcza o Statuetkę Brata Kurkowego
Za I miejsce statuetka z brązu na własność i dyplom. Za II, III, IV i V miejsce dyplomy.

Strzelania do konkurencji organizatora Zjazdu

· Pistolet sportowy

Do niżej wyszczególnionych tarcz są strzelania eliminacyjne do zapadek biatlonowych

· Tarcza Prezydenta Torunia
· Tarcza Przewodniczącego Rady Miasta Torunia
· Tarcza Memoriałowa o Pierścień Brata Sobczaka
· Tarcza Królewska
· Tarcza Charytatywna { organizatora }

W godzinach 12.00 – 16.00 czynna będzie restauracja w Central Parku oraz bufet na strzelnicy.

W dniu 22 czerwca od godz. 12.00 na strzelnicy w Forcie VI do dnia 23 czerwca do godziny 18.00 czynny będzie depozyt broni.

23 czerwca niedziela

STRZELANIA

Strzelnica KBS Toruń od godz. 8.00 dalszy ciąg strzelań Zjazdowych i organizatora do godziny 11.00

Od godz. 11.00 strzelania finałowe do Tarczy Charytatywnej Zjednoczenia i tarcz organizatora.

Strzelanie do kura zapisy do godz. 11.00

POZOSTAŁE UROCZYSTOŚCI ZJAZDOWE

14.00 Msza św. w intencji Zjednoczenia w Kościele Garnizonowym przy Placu Św. Katarzyny

15.30 Przemarsz Bractw ulicami Torunia na Rynek Staromiejski

15.45 Uroczystości Zjazdowe na Rynku Staromiejskim. Powitanie przez władze wojewódzkie i miasta,
wręczenie nagród zwycięzcom, intronizacja Króla Kurkowego KBS Toruń i nominacja I Damy.

16.30 Przemarsz na Rynek Nowomiejski – zakończenie parady i Zjazdu

Regulamin Strzelań Zjazdowych i Kongresowych
opracowany na podstawie Statutu Zjednoczenia, Regulaminu Strzelniczego
Zjednoczenia oraz na podstawie uchwał, postanowień i wytycznych Zarządu
Zjednoczenia zawartych w Instrukcji dla Bractw Organizatorów Strzelań Zjazdowych i
Kongresowych.
Regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Strzelniczym Zjednoczenia i Instrukcją
dla Bractw Organizatorów Strzelań Zjazdowych i Kongresowych.
Wszystkie strzelania do konkurencji Zjednoczenia odbywają się w ciągu dwóch dni.
Ostateczne wyniki Komisja Sędziowska ustali po zakończeniu drugiego dnia strzelań.
Ten zapis nie dotyczy strzelania o tytuł Młodzieżowego Króla Zjednoczenia, które
odbywa się do kura w pierwszym dniu Zjazdu.
Nad prawidłowością wszystkich strzelań czuwa 3 osobowa Komisja Sędziowska pod
przewodnictwem Strzelmistrza Zjednoczenia lub innej osoby wyznaczonej przez Zarząd
Zjednoczenia.
Ta komisja decyduje także w zaistniałych sprawach spornych nie uregulowanych w
Statucie Zjednoczenia, Regulaminie Strzelniczym Zjednoczenia, niniejszym regulaminie i
Instrukcji dla Bractw Organizatorów Strzelań Zjazdowych i Kongresowych. Jej decyzje są
ostateczne ale nie mogą być sprzeczne z zapisami i duchem w/w dokumentów.
Postanowienia wstępne
Strzelcy mają obowiązek :
 Zapoznać się z niniejszym regulaminem przed przystąpieniem do strzelań i ściśle
się do niego stosować.
 Po zapoznaniu się z regulaminem wpisać się do książki strzelających, co jest
równoznaczne między innymi z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem.
 W konkurencjach Zjazdowych, Kongresowych i organizatora strzelać wyłącznie w
pełnym umundurowaniu lub stroju brackim { Reg. Strz.par.6 pkt 1.} z wyłączeniem
strzelania do Tarczy Charytatywnej Zjednoczenia, gdzie strzelać mogą także
osoby niezrzeszone.
 Upewnić się na stanowisku sprzedaży konkurencji czy mają prawo brania udziału
w strzelaniach zjazdowych i kongresowych.
 Dostarczyć broń na strzelnicę we futerale. Broń z futerału wyjąć można dopiero na
stanowisku jej rejestracji.
 Zarejestrować broń na odpowiednim stanowisku i oddać broń za pokwitowaniem
organizatorowi. Każdy strzelec ma prawo korzystania z tej broni, bez prawa do jej
regulacji.
 Potwierdzić podpisem w odpowiedniej rubryce książki rejestru broni, jej odbiór.
Broń odebrana przez właściciela w trakcie strzelań nie może być już ponownie w
tym samym dniu zarejestrowana.
 Bezwzględnie stosować się do wszystkich komend wydawanych na stanowiskach
strzeleckich.
 Bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa podczas kontaktów z
bronią.
 Stosować się do przepisów ustawy o broni i amunicji oraz przepisów
wykonawczych.
Strzelcy nie stosujący się do regulaminów, przepisów i poleceń organizatorów będą
dyskwalifikowani bez możliwości zwrotu jakichkolwiek kosztów.
Strzelcy mają prawo :
 Do bezpośredniego sprawdzania swoich wyników.
2
 Do złożenia ustnego protestu w Biurze Oceny Wyników, bezpośrednio po ocenie.
 Do złożenia Komisji Sędziowskiej ustnego protestu po ogłoszeniu wyników
ostatecznych.
 Do używania własnej broni i amunicji, zgodnej z wymogami Regulaminu
Strzelniczego Zjednoczenia.
Dodatkowe zasady bezpieczeństwa
UWAGA!!!
Główne zasady bezpieczeństwa na strzelnicy zawarte są w udostępnionym tutaj
Regulaminie Strzelniczym Zjednoczenia.
 Zabronione jest przebywanie na terenie strzałowni osobom nie biorącym w danym
momencie udziału w strzelaniu.
 Do strzelań dopuszcza się wyłącznie broń zarejestrowaną na strzelnicy i oddaną
do dyspozycji organizatora.
 W pobliżu linii ognia zabrania się wydawania okrzyków, głośnych rozmów i
jakiegokolwiek rozpraszania strzelających.
 Strzelca, który na stanowisku strzeleckim w sposób niebezpieczny obchodzi się z
bronią lub jego zachowanie wskazuje na jakąkolwiek niedyspozycję, nie
dopuszcza się do strzelania i usuwa ze strzałowni.
 Nie stosowanie zasad bezpieczeństwa może spowodować wykluczenie strzelca z
zawodów bez zwrotu kosztów.
Szczegółowe zasady strzelania do konkurencji zjazdowych lub
kongresowych
Strzelcy będący członkami wielu bractw, reprezentują ze wszystkimi konsekwencjami to
bractwo, w którego mundurze na imprezie występują.
O tytuł Króla Zjednoczenia
1. Broń – karabinek małokalibrowy 5,6 mm { 0,22 LR } – zgodny z par 7 Reg. Strz.,
własny lub organizatora
2. Amunicja – za wyjątkiem amunicji typu „magnum”.
3. Postawa strzelecka – zgodna z par 6 Reg. Strz.
4. Odległość do tarczy 50 m. Każdy strzelec może oddać tylko jeden strzał do tarczki
z jego nazwiskiem. Konkurencji nie można powtarzać. Par 12 Reg. Strz.
5. W razie dużej frekwencji można strzelać do tarczek zawieszonych na zastępczych
tarczach roboczych np. o średnicy 20 cm rozmieszczonych na kilku
stanowiskach, które muszą być jednego koloru, aby wszyscy strzelający mieli
równe szanse. Ten sposób chroni też Tarczę Królewską przed zniszczeniem
setkami czy dziesiątkami strzałów.
6. Strzelec, który osiągnął najgłębszy wynik otrzymuje tytuł : Król Zjednoczenia KBS
RP 20… – 20… zdobywca drugiego miejsca otrzymuje tytuł : I Rycerz
Zjednoczenia KBS RP 20… – 20…, zdobywca trzeciego miejsca otrzymuje tytuł : II
Rycerz Zjednoczenia KBS RP 20… – 20…
O tytuł Młodzieżowego Króla Zjednoczenia
1. Broń – karabinek małokalibrowy 5,6 mm { 0,22 LR } – zgodny z par 7 Reg. Strz.
dostarczony przez organizatora, ustawiony centralnie.
2. Amunicja dostarczona przez organizatora, zgodna z przepisami.
3. Postawa strzelecka – zgodna z par. 6 Reg. Strz.
3
4. W strzelaniu mogą uczestniczyć tylko członkowie młodzieżowych drużyn
strzeleckich, działających przy bractwach kurkowych zrzeszonychw Zjednoczeniu
KBS RP nie będących członkami bractw.
5. Uczestników strzelania obowiązuje strój organizacyjny z wyraźnym logo bractwa
lub drużyny.
6. W strzelaniu mogą brać udział wyłącznie strzelcy w wieku 13-21 lat, z których w
danym roku najmłodsi kończą 13 a najstarsi 21 lat.
7. Macierzyste bractwo ponosi koszt uczestnictwa strzelców a także zbiera pisemne
zgody rodziców/opiekunów prawnych małoletnich strzelców na udział w
strzelaniach. Oświadczenie zgody rodziców/opiekunów prawnych jest wymagane
celem przedłożenia organizatorowi strzelań dla strzelców małoletnich, którzy nie
ukończyli do dnia strzelań 18 roku życia.
8. Uczestnicy strzelania winni się stawić w miejscu jego organizacji co najmniej na
godzinę przed rozpoczęciem strzelania z opiekunem wyznaczonym przez
macierzyste bractwo a rozpoczęcie strzelań powoduje zamknięcie listy
strzelających.
9. Opiekun przedstawia organizatorom wymagane zgody rodziców/opiekunów
prawnych oraz listę strzelców, która musi zawierać imię i nazwisko strzelca oraz
rok jego urodzenia. Organizator może wymagać dostarczenia listy zawodników w
formie pisemnej jak i elektronicznej.
10. Uczestnik musi posiadać dokument potwierdzający jego wiek {np. dowód
osobisty, legitymację szkolną lub studencką a organizator ma prawo do
skontrolowania dokumentu.
11. Po zamknięciu listy dopuszczonych do strzelania, organizator w drodze losowania
ustala kolejność strzelających.
12. Strzelanie odbywa się do kura zawieszonego na żerdzi.
13. W przypadku, gdy ilość uczestników przekracza 25 strzelców, odbywają się
strzelania eliminacyjne do kura, z których do finału kwalifikuje się 5 osób tj.
strzelec, który strąci kura, dwóch strzelców przed nim i dwóch za nim.
14. Zwycięzcą strzelania zostaje strzelec, który strąci finałowego kura. Otrzymuje on
tytuł Młodzieżowego Króla Zjednoczenia KBS RP A.D. … a w nagrodę na rok
Klejnot Młodzieżowego Króla Zjednoczenia i na własność okolicznościowy medal i
trofeum w postaci strąconego kura. Strzelec, który strzelał przed zwycięzcą
otrzymuje tytuł I Młodzieżowy Rycerz Zjednoczenia KBS RP A.D. … i
okolicznościowy medal. Strzelec, który strzelać miał po zwycięzcy otrzymuje tytuł
II Młodzieżowy Rycerz Zjednoczenia KBS RP i okolicznościowy medal.
15. Nie może brać udział w strzelaniu młodzież z bractw, które nie mają opłaconych
pełnych składek na rzecz Zjednoczenia.
16. Zabronione jest strzelanie do sylwetki ozdobnego kura, jeśli zaznaczony jest
punkt celowania na żerdzi.
17. Strzelec po ogłoszeniu strzelania musi znajdować się w obrębie stanowiska
strzeleckiego. Po trzykrotnym wezwaniu, jeśli strzelec nie podejdzie do
stanowiska, zostanie pominięty w kolejce.
O tytuł Mistrza Zjednoczenia
1. Broń – karabin małokalibrowy 5,6 mm { 0,22 LR } – zgodny z par. 7 Reg. Strz.,
własny lub organizatora.
2. Amunicja – za wyjątkiem amunicji typu „magnum”.
3. Postawa strzelecka – zgodna z par 6 Reg. Strz.
4. Odległość do tarczy 50 m. Każdy strzelec może oddać tylko 5 strzałów do tarczy
papierowej formatu A4 z jego nazwiskiem. Konkurencji nie można powtarzać –
par 14 Reg. Strz.
4
5. Zwycięża strzelec, który uzyskał najwyższą sumę punktów. Przy równej ilości
punktów – rozstrzeliwanie po jednym strzale do tarczy papierowej. Wygrywa
głębszy wynik.
6. Zwycięzca otrzymuje tytuł : Mistrz Zjednoczenia KBS RP A.D.20…, za drugie
miejsce strzelec otrzymuje tytuł : I Wicemistrz Zjednoczenia KBS RP A.D.20…, za
trzecie miejsce strzelec otrzymuje tytuł : II Wicemistrz Zjednoczenia KBS RP
A.D.20…
Tarcza Charytatywna Zjednoczenia
1. Broń – karabin małokalibrowy 5,6 mm { 0,22 LR } – zgodny z par. 7 Reg. Strz.,
własny lub organizatora.
2. Amunicja – za wyjątkiem amunicji typu „magnum”.
3. Postawa strzelecka – zgodna z par 6 Reg. Strz.
4. Odległość do tarczy 50 m. Seria 3 strzały eliminacyjne do tarczy papierowej na
sumę punktów. Serie można powtarzać. Dziesięciu najlepszych strzelców i równi
dziesiątemu wchodzą do finału. W finale obowiązuje 1 strzał do tarczki
zamocowanej na tarczy ozdobnej. Wygrywa strzał najgłębszy. Kolejni strzelcy
otrzymują II i III miejsce.
5. Strzelać mogą wszyscy chętni zarówno członkowie bractw jak i niezrzeszeni.
Klejnot Strzelmistrza Zjednoczenia
1. Broń – karabin małokalibrowy 5,6 mm { 0,22 LR } – zgodny z par. 7 Reg. Strz.,
własny lub organizatora.
2. Amunicja – za wyjątkiem amunicji typu „magnum”.
3. Postawa strzelecka – zgodna z par 6 Reg. Strz.
4. Odległość do tarczy 50 m. Seria 3 strzały do tarczy papierowej formatu A4 na
sumę punktów. Do wyniku liczy się suma punktów z dwóch najlepszych tarcz
strzelca. Ilość zakupu tarcz nieograniczona. Najlepsi strzelcy otrzymują I, II i III
miejsce.
O Statuetkę Brata Kurkowego
Strzelanie odbywać się będzie do tarczy papierowych formatu A4 po trzy strzały na sumę
punktów. Ilość zakupionych tarcz nieograniczona. Wygrywa strzelec, który z dwóch
swoich najlepszych tarcz uzyska największą sumę punktów. W razie równej ilości
punktów, następuje rozstrzeliwanie po 1 strzale do tarczy papierowej, przy czym różnica
punktów musi wynosić minimum 1 punkt { nie bierze się pod uwagę różnicy głębokości w
ramach wielkości tego samego punktu }.
Nagradzane jest pięć pierwszych miejsc. Za pierwsze miejsce zdobywca otrzymuje
statuetkę na własność i dyplom. Za kolejne miejsca strzelcy otrzymują dyplomy.
Szczegółowe zasady strzelania do konkurencji organizatora
Te zasady ustala organizator w ten sposób aby były zgodne z Regulaminem
Strzelniczym Zjednoczenia, Regulaminem Strzelań Zjazdowych i Kongresowych,
Instrukcją dla Bractw Organizatorów Strzelań Zjazdowych i Kongresowych.
Przepisy końcowe
Jeśli strzelec dopuści się oszustwa np. założy przed strzelaniem płytki lub tarcze już
przestrzelone, zastosuje niedozwolone podpieranie się, zastosuje broń z
niedozwolonymi przyrządami, strzeli do tarczy innego strzelca niszcząc jego wynik,
5
strzeli więcej serii niż jest to dozwolone w danej konkurencji będzie zdyskwalifikowany z
całości strzelania Zjazdowego czy Kongresowego bez możliwości zwrotu kosztów
zakupu konkurencji strzeleckich.
W sprawach nieuregulowanych w Statucie Zjednoczenia, Regulaminie Strzelniczym
Zjednoczenia i Regulaminie Strzelań Zjazdowych i Kongresowych, decyzję podejmuje
Strzelmistrz { Kierownik Zawodów } lub inna osoba powołana na to stanowisko,
prowadząca strzelania z upoważnienia Strzelmistrza Zjednoczenia lub Zarządu
Zjednoczenia.
Jego decyzje są ostateczne ale nie mogą być sprzeczne z postanowieniami i duchem
wyżej wymienionych dokumentów a także z uchwałami, postanowieniami i wytycznymi
Zarządu Zjednoczenia.