2019.09.22. Zjazdu Delegatów ZKBS RP

Szanowne Siostry i Bracia Kurkowi,
Niniejszym przekazuję Wam w imieniu Zarządu Zjednoczenia materiały ze Zjazdu Delegatów w Toruniu oraz protokół z posiedzenia Zarządu
Zjednoczenia w Toruniu. Został on zatwierdzony na ostatnim posiedzeniu Zarządu Zjednoczenia w Rawiczu, które odbyło się w dniu 26 września br.
Załączniki stanowią:
– protokół ze Zjazdu Delegatów ZKBS RP.,
– protokół z posiedzenia Zarządu w Toruniu w dniu 21 czerwca br.
W załączeniu przesyłam także linka do projektu nowej strony brackiej naszego Zjednoczenia. Jego autorem jest brat Tadeusz Pawłowski z Bractwa
Kurkowego w Rawiczu. Niniejszy projekt został pozytywnie zaopiniowany
przez Zarząd Zjednoczenia i przekazany do dalszej realizacji. Bratu Tadeuszowi przekazuję słowa uznania i gratulacje a członków Zjednoczenia
zapraszam do zapoznania się z nasza nową stroną. https://bractwa.eu/
Z brackim pozdrowieniem – brat January Bątkiewicz,
Sekretarz Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZJEDNOCZENIA KBS R.P. TORUŃ 22 CZERWCA 2019r.
PROTOKÓŁ
KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZJEDNOCZENIA KBS R.P. zwołany na podstawie § 15 ust.1 Statutu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu Zarządu Zjednoczenia przez Prezesa Zjednoczenia Krzysztofa Larskiego rozpoczął się w dniu 22 czerwca 2019 roku w kompleksie Central Park przy ul. Szosa Bydgoska 3.
Proponowany porządek obrad Zjazdu Delegatów:
1.Powitanie delegatów delegatów i gości – otwarcie Zjazdu.
2.Okolicznościowe wystąpienia.
3.Wręczenie odznaczeń.
4.Przerwa techniczna.
5.Wybór przewodniczącego Zjazdu, zastępcy i sekretarza.
6. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.
7. Przyjęcie Regulaminu obrad Zjazdu.
8. Wybór Komisji Zjazdowych:
Mandatowo – skrutacyjnej, Uchwał i wniosków
9. Stwierdzenie prawomocności Zjazdu.
10.Sprawozdania.
Zarządu Zjednoczenia – Prezesa Zjednoczenia,
Skarbnika Zjednoczenia,
Komisji Rewizyjnej,
Sądu Honorowego.
11.Dyskusja nad sprawozdaniami.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
13.Przerwa techniczna.
14.Zatwierdzenie budżetu Zjednoczenia na rok obrachunkowy.
15.Uchwalenie programu działania zarządu Zjednoczenia na rok bieżący.
16.Przedstawienie projektu odznaczeń funkcyjnych dla Zjednoczenia i Okręgów.
17.Wolne głosy.
18.Podjęcie uchwał i wniosków.
19.Zakończenie obrad Zjazdu.
O godz. 12.30 rozpoczął się Zjazd Delegatów ZKBS R.P.. Otwarcia dokonał Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski, który powitał wszystkich przybyłych delegatów delegatów następnie zarządził wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie Hymnu Brackiego.
Następnie Prezes Zjednoczenia Krzysztof Larski zaproponował kandydaturę brat Vice Prezesa Zjednoczenia Zdzisława Grzelki z Krakowa na przewodniczącego obrad. W wyniku głosowania kandydatura brata Zdzisława Grzelki została przyjęta jednomyślnie.
Przewodniczący obrad poprosił siostrę Małgorzatę Siemianowską pełniącą obowiązki szafowej sekretariatu Zjazdu Delegatów Delegatów przedstawienie ilości delegatów przybyłych na Zjazd. Siostra Siemianowska oświadczyła że wg. listy dotychczas zarejestrowanych jest 54 delegatów na 132 uprawnionych.
Wobec tego Przewodniczący obrad zarządził półgodzinną przerwę i rozpoczęcie obrad Zjazdu w drugim terminie, po półgodzinnej przerwie.
O godz. 13.15 Przewodniczący obrad ponownie otworzył obrady Zjazdu Delegatów.
Przed przyjęciem porządku obrad brat delegat Andrzej Wegner składa wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt dotyczący wyboru delegatów na Plenarne Posiedzenia EGS.
Przewodniczący obrad Brat Zdzisław Grzelka zaproponował na vice – przewodniczącego obrad brata Ignacego Ściborka. W wyniku głosowania wybrano brata Ściborka jednogłośnie.
Przewodniczący obrad zaproponował także na sekretarza obrad Zjazdu brata Januarego Bątkiewicza. W wyniku głosowania wybrano brata Bątkiewicza jednogłośnie.
Przewodniczący obrad zaproponował głosowanie nad porządkiem obrad poszerzonym o dodatkowy punkt nr 17:
– Wybór delegatów na Plenarne Posiedzenia EGS do następnego Zjazdu – Poszerzony porządek obrad przejęto przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.
Okolicznościowe wystąpienia.
Głos zabrał prezes KBS w Toruniu – brat Leszek Polak. Brat Polak serdecznie powitał wszystkich delegatów i pokrótce przedstawił program Zjazdu i strzelań.
Wręczenie odznaczeń.
Następnie Przewodniczący obrad poprosił Prezesa Okręgu Pomorskiego ZKBS R.P. brata Lecha Magnuszewskiego o wręczenie okolicznościowych odznaczeń.
Brat Prezes Lech Magnuszewski w swoim krótkim wystąpieniu podkreślił bogaty dorobek Okręgów Zjednoczenia i Bractw zrzeszonych w Okręgu Pomorskim oraz wręczył Medale Zjednoczenia następującym zasłużonym braciom:
– Józefowi Jaroszowi
– Kazimierzowi Cieszkowskiemu
Przewodniczący obrad brat Zdzisław Grzelka poprosił do stołu prezydialnego Króla Europy brata Tadeusza Żyłę.
Brat Tadeusz Żyła z zadowoleniem powitał wszystkich delegatów i życzył im owocnych obrad.
Następnie zarządzono głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Obrad.
Na wniosek formalny złożony przez 3 delegatów Przewodniczący obrad brat Zdzisław Grzelka odczytał treść proponowanego Regulaminu Obrad Zjazdu. Bracia Marian Satała i January Bątkiewicz zgłosili 2 poprawki techniczne do odczytanego przez Przewodniczącego obrad tekstu.
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego proponowany Regulamin Obrad Zjazdu Delegatów został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący poinformował zebranych że przebieg obrad Zjazdu jest nagrywany.
Nagranie zostanie komisyjnie skasowane na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
Ad. 8 Przewodniczący zarządził wybór Komisji Zjazdowych.
KOMISJA MANDATOWO SKRUTACYJNA
Zamknięta lista braci kandydatów:
Rafał Wolfram
Janusz Wójcik
Piotr Furczyk
Tomasz Miliszkiewicz
Lech Gęborski
W wyniku glosowania skład Komisji przyjęto jednogłośnie. Po ukonstytuowaniu się Komisji jej przewodniczącym został brat Rafał Wolfram.
KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Zamknięta lista braci kandydatów:
Teofil Fenger
Dariusz Dolecki
Katarzyna Gajewska
W wyniku glosowania skład Komisji przyjęto jednogłośnie. Po ukonstytuowaniu się Komisji jej przewodniczącym został brat Teofil Fenger.
Następnie szef sekretariatu Zjazdu siostra Małgorzata Siemianowska poinformowała obecnych że wydano 60 mandatów na 139 uprawnionych delegatów.

Kontynuując po przerwie obrady Zjazdu, jego Przewodniczący brat Zdzisław Grzelka poinformował delegatów że Komisja Mandatowo Skrutacyjna analizuje dane zgromadzone przez Sekretariat Zjazdu, tj. pełnomocnictwa przedstawione przez przybyłych delegatów.
Wywiązała się krótka dyskusja w ramach której brat Przezes Zjednoczenia Krzysztof Larski poinformował delegatów że po Zjeździe wszyscy Prezesi Okręgów otrzymają listę z aktualnie dostępnymi danymi o Bractwach w celu jej dalszego zaktualizowania i uzupełnienia.
Następnie Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej brat Rafał Wolfram przedstawił cząstkowe dane po sprawdzeniu upoważnień delegatów.
Wobec powyższego Przewodniczący obrad zaproponował rozpoczęcie odczytywania sprawozdań. Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski odczytał Sprawozdanie Zarządu ZKBS R.P.
Sprawozdanie Prezesa stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego Protokołu.
Skarbnik Zjednoczenia brat Tadeusz Żychlewicz odczytał Sprawozdanie Finansowe.
Sprawozdanie Skarbnika stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego Protokołu.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał członek Komisji brat Wiesław Łyczkowski. W konkluzji padł wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Zjednoczenia.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr. 3 do niniejszego Protokołu.
Wszystkie odczytane sprawozdania dołączono do materiałów Zjazdowych.
Następnie Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski i Strzelmistrz Zjednoczenia brat Mariusz Wegner udekorowali uroczyście medalami zwycięzców zjazdowych strzelań młodzieżowych.
Król Młodzieżowy – Oskar Karosz – Rawicz
I Rycerz Młodzieżowy – Jagoda Pawlak – Piechcin
II Rycerz Młodzieżowy – Julia Tanaś – Pleszew
W rozpoczętej dyskusji brat January Bątkiewicz z KBS Poznań zapytał się brat Skarbnika Zjednoczenia dlaczego na bieżącym koncie Zjednoczenia jest aż 159 tys. złotych? Zasugerował też aby część tych pieniędzy przeznaczyć na lokaty.
Brat Andrzej Wegner z BK w Tucholi przedstawił też delegatom wniosek jaki wpłynął do EGS od Stowarzyszenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich.
Następnie brat Wegner podzielił się z zebranymi swoimi refleksjami nad treścią tego pisma.
Kontynuując dyskusję brat Zdzisław Gołąbek z Wejherowa krytycznie wypowiedział się o członkach Zarządów Okręgu czy Zjednoczenia, którzy są wybierani do tych władz bez zasięgnięcia opinii macierzystego Bractwa.
Brat Lech Lęborski z Rybnika pochwalił Zjazdową Komisję Skrutacyjną za prowadzona weryfikację upoważnień przedstawionych przez Delegatów. Zapytał się też o plany uroczystości związanych z jubileuszem powstania naszego Zjednoczenia a także o to czy prowadzone są prace nad nowym Statutem Zjednoczenia.
Brat Prezes Larski odpowiedział że takie prace aktualnie nie są kontynuowane.
Brat Józef Jarosz z Torunia zaproponował w przyszłości stworzenie Regulaminu Organizacji Zjazdów Zjednoczenia. Zaapelował też do władz Zjednoczenia aby wyszkoliło struktury instruktorskie.
W odpowiedzi brat Mariusz Thomas ustosunkował się do apelu brata Jarosza i opowiedział o swoich negatywnych osobistych doświadczeniach związanych z uprawnieniami strzeleckimi. Przy okazji brat Thomas zwrócił uwagę na fakt, że wielu braci – członków władz Zjednoczenia nosi dystynkcje niezgodne z uchwałą Zjazdu w Sypniewie, likwidującą wcześniejsze dystynkcje i tytuły.
W nawiązaniu do tej wypowiedzi brat Andrzej Wegner wspomniał, że PZSS zawłaszczył kolejne obszary strzelectwa w Polsce, łącznie z EGS.
Żaden z delegatów biorących udział w dyskusji nie przekazał wypowiedzi na piśmie do protokołu.
Następnie Przewodniczący Zjazdowej Komisji Skrutacyjnej odczytał nazwiska braci z ważnymi i nieważnymi zdaniem Komisji mandatami. Braci z nieważnymi mandatami poproszono o zwrot mandatów.
W tym miejscu obrad Przewodniczący zaproponował wybór vice – przewodniczącego obrad, w miejsce już nieobecnego brat Ignacego Ściborka. Zaproponowano brat Adama Warzyboka, którego kandydaturę następnie przyjęto w wyniku jednogłośnego wyboru.
Poddano także pod głosowanie i wybrano jednogłośnie kandydatów do wyborów uzupełniających w Komisjach Zjazdowych.
Uzupełniono skład Komisji Skrutacyjnej o 2 braci:
– Waldemara Ronke
– Bogdana Gajewskiego
w miejsce braci Piotra Furczyka i Tomasza Miliszkiewicza.
Natomiast Komisję uchwał i Wniosków uzupełniono o brata Marka Kaniewskiego w miejsce nieobecnego już brata Dariusza Doleckiego.
Następnie brat Rafał Wolfram – Przewodniczący Zjazdowej Komisji Skrutacyjnej ogłosił że na sali jest 40 delegatów uprawnionych do głosowania i Zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał
Wobec tego na prośbę Przewodniczącego obrad Zjazdu brat Zdzisława Grzelki Przewodniczący Zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków brat Teofil Fenger odczytał projekty uchwał:

Uchwała nr 1 – o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz w sprawie wyniku finansowego.
Wyniki głosowania:
Za – 39 głosów,
Przeciw – 0 głosów,
Wstrzymujących się – 1 głos.

Uchwała nr 2 – w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2018 rok.
Wyniki głosowania:
Za – 39 głosów,
Przeciw – 0 głosów,
Wstrzymujących się – 1 głos.

Uchwała nr 3 – w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2019 rok.
Wyniki głosowania:
Za – 38 głosów,
Przeciw – 0 głosów,
Wstrzymujących się – 2 głosy.
Następnie w wyniku dyskusji zaproponowano następujące kandydatury braci na delegatów na obrady EGS:
1.Mariusz Thomas,
2.Krzysztof Larski,
3.Józef Jarosz
W wyniku głosowania przy 1 głosie wstrzymującym się dokonano wyboru powyższych braci na delegatów na obrady EGS.
Na zakończenie obrad Zjazdu w Toruniu Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski wyraził wszystkim zaangażowanym w organizacje i przebieg Zjazdu serdeczne podziękowania.
Jednocześnie podkreślił, że Zarząd Zjednoczenia oczekuje na akcesy od zjednoczonych Bractw do organizacji kolejnych Zjazdów Zjednoczenia.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Brat Zdzisław Grzelka podał komendę do uroczystego wyprowadzenia sztandaru Zjednoczenia i ogłosił zakończenie obrad.
Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
brat January Bątkiewicz brat Zdzisław Grzelka

Posiedzenie Zarządu ZKBS R.P. Toruń, 21.06.2019r.
W dniu 21.06.2019r. w Toruniu odbyło się kolejne Posiedzenie Zarządu ZKBS R.P.
W zebraniu uczestniczyli Bracia i Siostra:
1.Larski Krzysztof
2.Mikosz Piotr Michał
3.Żychlewicz Tadeusz
4.Grzelka Zdzisław
5.Bątkiewicz January
6.Wegner Mariusz
7.Dziura- Bartkiewicz Jan
8.Sambor-Sochaczewska Aldona
9.Klauza Jan
10.Magnuszewski Lech
11.Satała Marian
12.Orlik Lech
13.Polak Leszek
14.Jarosz Józef
15.Wójcik Janusz
16.Wolfram Rafał
Posiedzenie otworzył Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski, który powitał wszystkich zebranych i podziękował im za przybycie.
Prezes Krzysztof Larski przedstawił proponowany porządek Posiedzenia. Prezes Okręgu Centralnego brat Jan Klauza zaproponował dodatkowy punkt tzn. dotyczący rozliczenia finansowego budowy Pomnika Brata Kurkowego w Poznaniu. Ostatecznie zgodzono się aby ta sprawa była przedstawiona przez wnioskodawcę w wolnych głosach i wnioskach. Głos zabrał także prezes Okręgu Szamotulskiego brat Jan Orlik, który wyraził żal, że zbyt późno dotarła do niego informacja o posiedzeniu Zarządu w Rawiczu. W jego opinii sprawozdania z poprzednich posiedzeń Zarządów są zbyt mało obszerne. Obecni zatwierdzili proponowany porządek Posiedzenia przy jednym głosie sprzeciwu.

Pkt.1 Następnie Sekretarz Zjednoczenia brat January Bątkiewicz odczytał protokół ostatniego Posiedzenia Zarządu Zjednoczenia R.P. w Rawiczu. Po wprowadzeniu 2 poprawek treść protokołu przyjęto przy 1 głosie wstrzymującym się.
Pkt.2 W kolejnym punkcie obrad Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski zapoznał obecnych z przebiegiem ostatniego posiedzenia Sądu Okręgowego w Poznaniu.
W dyskusji nad tym wystąpieniem głos zabrał Prezes Okręgu Szamotulskiego brat Lech Orlik.
Zapytał o aktualną sytuację prawną Zarządu Zjednoczenia. W odpowiedzi brat Prezes Larski, potwierdził pełną prawną ważność aktualnego Zarządu Zjednoczenia. To samo zdanie wyraził brat Skarbnik Zjednoczenia Tadeusz Żychlewicz. Podobną opinię wygłosił także brat Rafał Wolfram. Reasumując – jesteśmy władni do działania, podejmowania decyzji i zwołania Zjazdu Delegatów Zjednoczenia.

Pkt.3 Głos zabrał prezes KBS Toruń, brat Leszek Polak, który przedstawił zebranym szczegółową organizację poszczególnych imprez Zjazdu Delegatów w Toruniu a także materiały promujące imprezę. Ze szczególną troską omówiono organizację posiłków oraz zaplecza socjalnego dla przybyłych delegatów i gości. Dużo uwagi poświęcił brat prezes Polak przebiegowi uroczystej Mszy Świętej a także przedstawieniu przebiegu strzelań i ich organizacji. W dyskusji z udziałem Strzelmistrza Zjednoczenia brata Mariusza Wegnera wymieniono poszczególne konkurencje i ich rozlokowanie na strzelnicach. Pokrótce zaznajomiono Zarząd Zjednoczenia z zasadami i metodami sędziowania oraz odczytu wyników. Na koniec brat prezes KBS Toruń wyraził nadzieję, że wielu delegatów weźmie udział w niedzielnej Mszy Świętej organizowanej w Kościele Garnizonowym w Toruniu a także w przemarszu ulicami Torunia pod pomnik Mikołaja Kopernika, gdzie zostaną wręczone trofea i nagrody. Brat prezes Zjednoczenia Krzysztof Larski zadał prezesowi Polakowi kilka pytań związanych z organizacją Zjazdu i poprosił o wyjaśnienie drobnych rozbieżności dotyczących szczegółów ceremoniału, zwłaszcza czasu i miejsca uroczystego uhonorowania zwycięzców strzelań. Omówiono także sprawy związane z organizacją sali obrad Zjazdu Delegatów i sekretariatu Zjazdu.

Pkt.4 Nastepnie głos zabrał brat Strzelmistrz Zjednoczenia Mariusz Wegner, który potwierdził pełną gotowość do przeprowadzenia strzelań Zjazdowych. Także Skarbnik Zjednoczenia brat Tadeusz Żychlewicz stwierdził że jest gotów do przedstawienia sprawozdania finansowego. Podsumowując – Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski podziękował wszystkim za wielkie zaangażowanie w dobrą organizację Zjazdu.

Pkt.5 W dalszej dyskusji prezes Larski przedstawił zebranym problemy związane z prawidłowym zaopatrzeniem Biura Zjednoczenia w odznaczenia i medale przez dotychczasowego producenta. Podjęto decyzję o znalezieniu alternatywnego producenta odznaczeń i medali.

Pkt.6 Vice-Prezes Zjednoczenia brat Andrzej Pawłowski dokonał analizy bazy danych Zjednoczenia dotyczących wpisów do KRS i innych danych z poszczególnych zjednoczonych Bractw. Wyniki tej analizy przedstawił wszystkim zebranym w formie jasnej i zrozumiałej tabeli.

Pkt.7 W kolejnym punkcie Posiedzenia brat Marian Satała – Rzecznik Prasowy Zjednoczenia pokazał zebranym projekt nowej strony internetowej naszego Zjednoczenia. Omówił konieczność jej zmiany ze względu na postęp technologiczny, stan zabezpieczeń i najnowsze, nowatorskie metody promocji internetowej. W jego opinii konieczne zmiany zabezpieczą w pełni nasze potrzeby w dziedzinie informacyjnej i promocji na kilka kolejnych lat. Oferta nowego Portalu zostanie przesłana do wszystkich członków Zarządu Zjednoczenia.

Pkt.8 W kolejnym punkcie obrad – wolne wnioski głosy – brat Jan Klauza, prezes Okręgu Centralnego przedstawił nowe dokumenty służące w jego opinii dokładniejszemu rozliczeniu budowy pomnika Brata Kurkowego i jubileuszowego wydawnictwa. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej brat Piotr Michał Mikosz wyraził nadzieję, że nowe dokumenty spowodują że sprawy rozliczenia będą przebiegały w atmosferze spokoju, szacunku i zgody.
Brat Jan Klauza omówił także pokrótce zasady kolportowania wydawnictwa jubileuszowego a także wcześniejszych jego rozliczeń ze Skarbnikiem Zjednoczenia bratem Tadeuszem Żychlewiczem. Brat prezes Jan Klauza ustosunkował się także krytycznie do pism rozesłanych przez brat Żychlewicza i zarzutów w nich stawianych.
Brat prezes Okręgu Pomorskiego Lech Magnuszewski poprosił obie strony o powstrzymywanie się w wydawaniu własnych opinii w mediach społecznościowych i szybkie wyjaśnienie rozbieżności.
Prezes Zjednoczenia brat Krzysztof Larski również zaapelował o wyciszenie konfliktu i rzetelne, szybkie rozliczenie.
Głos zabrał także Strzelmistrz Zjednoczenia brat Mariusz Wegner, który zaznaczył, że bardzo mu zależy na dobrej opinii o Bractwach Kurkowych i jest osobiście zbulwersowany telewizyjnymi wypowiedziami i wystąpieniami brata Adama Majchrzaka.
Na tym Posiedzenie Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. w Toruniu około godz. 22.00 zakończono.
Prezes |Zjednoczenia Sekretarz Zjednoczenia
Brat Krzysztof Larski Brat January Bątkiewicz
DOKUMENTY ZJAZDU