2024.05.16 Obchody 80 lecia Zwycięstwa pod Monte Cassino

Zjednoczenie Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej
przygotowuje Obywatelskie Obchody 80 lecia Zwycięstwa pod Monte Cassino.
 
W załączeniu:
1. informacja o możliwości udziału w Uroczystości 80 lecia Zwycięskiej Bitwy pod Monte Cassino
– Peregrynacji Patriotycznej Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich
Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej w terminie 08.maja – 18.maja 2024
 
2. formularz zgłoszeniowy.

Z J E D N O C Z E N I E O R G A N I Z A C J I H I S T O R Y C Z N Y C H I S T R Z E L E C K I C H
B R A C T W O K U R K O W E R Z E C Z Y P O S P O L I T E J
Numer KRS: 0000781486 REGON: 383120180, NIP: 6762565028 31 – 115 KRAKÓW ; plac Sikorskiego 1
Proszę o zakwalifikowanie jako UCZESTNIKA do udziału w projekcie Zjednoczenia p.t. „Uroczystość 80 lecia Zwycięskiej Bitwy pod Monte Cassino – Peregrynacja Patriotyczna ” – /10 noclegów/ w Czechach i w Italii w terminie od 8. maja 2024 do 18. maja 2024. Wyjazd z Warszawy*lub Krakowa*. Powrót do miejsca wyjazdu. Odpłatność uczestnika: 3.655,00 PLN (płatne na konto w Polsce) oraz 150 EURO – płatne we Włoszech, zakwaterowanie w pokoju (dwu lub trzyosobowym)*, możliwa ewentualna dopłata, za zakwaterowanie w pokoju (jednoosobowym)* – 94 zł. Od osoby za każdy nocleg.
1. W związku z powyższym zgłaszam deklarację członkowską udziału w przedsięwzięciach Stowarzyszenia „Warszawskie Bractwo Kurkowe im. Jana Kilińskiego”, zwanego dalej Bractwem, które  jest członkiem Zjednoczenia.
2. Jednocześnie oświadczam, że przyjmuje status członka – uczestnika Warszawskiego Bractwa zgodnie
z postanowieniami art. 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 3.02.2017r. poz. 210.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zjednoczenie Organizacji Historycznych i strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej i Warszawskiego Bractwa Kurkowego im. Jana Kilińskiego w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i RODO. Wiem, że mam prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich uzupełniania i poprawiani